dinsdag 29 november 2016

Aankoopdienst (SL/A) verdwijnt op BASF : 27 bedienden en 6 kaderleden moeten herplaatst worden…. wie neemt hun werk over ?

Eind juni 2017 zal de aankoopdienst op BASF in zijn huidige vorm verdwenen zijn.
Onder de ronkende project titel ‘Fit for profitable growth’ (klaar voor winstgevende groei) worden wereldwijd een aantal diensten geherorganiseerd waardoor er meer dan 1000 jobs verdwijnen.
Wat BASF Antwerpen betreft wordt enkel de aankoopdienst gereorganiseerd. In de toekomst zullen de meeste aankopen rechtstreeks gebeuren via het ‘shared service center’ in Berlijn. In het verleden heeft BASF al eerder diensten samengevoegd en/of overgebracht naar Berlijn of elders. Zo verloopt de personeelsadministratie nu voornamelijk via het internet (HR-kiosk) naar Berlijn. Ook de alarmcentrale van de interventie maakt een digitale omweg naar Ludwigshafen via het Spider-project. In beide voorbeelden ervaren wij nog heel wat problemen. Efficiëntie verbetering door de directie in Ludwigshafen uitgewerkt blijkt in realiteit niet even functioneel te zijn zoals verwacht. Ook over de herorganisatie van de aankoop-afdeling hebben wij heel wat bedenkingen. Wij zijn er van overtuigd dat alle medewerkers van de aankoopdienst in Antwerpen jarenlang zeer goed gewerkt hebben. De vele vragen en wensen van de verschillende diensten en bedrijven zijn steeds zo snel mogelijk en correct behandeld door onze mensen. Zal al dit werk in de toekomst even vlot door enkele collega’s in Berlijn gedaan worden ? Wij denken dat dit niet mogelijk is. Wij vrezen dat meestergasten, diensthoofden, planners, e.a. zich zullen ergeren aan verkeerde of laattijdige bestellingen vermits zij het in de toekomst allemaal zelf moeten regelen.

Maar helaas…. Het management heeft beslist en 33 mensen moeten op zoek naar een andere job.

Gelukkig heeft de directie van BASF Antwerpen beloofd dat zij voor iedereen een andere betrekking op de site zullen zoeken. Uiteraard is dit goed nieuws en worden mensen niet ontslagen. Toch is het herplaatsen van mensen niet hetzelfde als het herplaatsen van een auto. Mensen hebben verwachtingen, hebben nood aan waardering, aan behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden, aan een toekomst,… om deze redenen zullen wij als vakbond iedereen zogoed mogelijk mee begeleiden. 

maandag 28 november 2016

Wat vind jij van de nieuwe functiestructuur?

Op vele bedrijven en diensten heeft de personeelsdienst een nieuwe functiestructuur voorgesteld. Vaak is dit enkel voorgesteld aan ploegleiding of leidinggevenden. De manier waarop men tot die nieuwe structuren komt is voor ons, vakbonden, niet altijd duidelijk en in onze ogen ook niet steeds correct. Om die reden konden wij enkele jaren geleden de visie van de werkgever op 'functieclassificatie' volgen en is de werkgever alleen verdergegaan met de uitwerking van nieuwe functiestructuren. Deze worden dus nu voorgesteld en soms wordt er, volledig per ongeluk uiteraard 😉, gezegd dat dit met goedkeuring is van de vakbonden...volledig onterecht dus.
Dat deze nieuwe structuren soms betekent dat looncategorieën worden gedevalueerd schiet bij sommigen in het verkeerde keelgat. Terecht! En zij laten het hier niet bij!

Concreet: Acties op het Caprolactambedrijf.
caprolactam in actie
Op dit bedrijf hebben de ploeg­ medewerkers onlangs een nieuw aangepast or­ganigram en dito ploegstructuur gekregen. On­danks het feit dat Berenschot dit bedrijf destijds indeelde bij de meest complexe bedrijven, vin­den de medewerkers dat niet meer terug in de ploegstructuur. Geen G-F en E meer, maar wel 1 F en  2 E's. De medewerkers van C301 hebben hierop ver­ontwaardigd gereageerd en hebben een petitie opgesteld die door quasi elke medewerker on­dertekend werd. Wij hebben als vakbonden de werkgever aangesproken met als doel meer uit­leg te krijgen, maar ook om deze verlonings­structuur terug te laten corrigeren. De werkgever gaat hun voorstel nu nogmaals toelichten aan de ploegleiders om deze alsnog te overtuigen de nieuwe structuur te aanvaarden. De andere ploegmedewerkers voelen zich bij deze gepasseerd en vragen directe betrokkenheid. 
De werkgever zal op donderdag 1 december hierop reageren. 
Wordt vervolgd....een duidelijke boodschap!

Zijn jullie de volgende?
Mogelijk zijn jullie ook aan de beurt om nieuwe ploeg- of dienststructuren te krijgen. Blijf alert! Verwittig ons wanneer gelijkaardige intitiatieven op jullie dienst of bedrijf ter sprake komen!!!

woensdag 12 oktober 2016

Rondvraag eco-cheques.

Dit jaar hebben we bij de bedrijfs-CAO electronische eco-cheque gekregen.
We waren benieuwd naar de ervaringen die de medewerkers hadden bij het gebruik hiervan.
Daarom organiseerden we een rondvraag.
Veel medewerkers zijn zo vriendelijk geweest even tijd te maken voor deze rondvraag... en niet enkel leden van ABVV/BBTK.
De resultaten van de rondvraag vind je hier:
resultaten rondvraag eco-cheques 2016

Zoals steeds kunnen we de feed-back die we krijgen goed gebruiken bij komende besprekingen.
O.a. in de voorbereiding van de volgende CAO.

donderdag 28 juli 2016

Resultaten evaluatie huidig stelsel van glijtijd.

Enkele weken geleden hebben we als ABVV/BBTK een kleine bevraging gedaan bij onze leden die nu reeds gebruikmaken van het huidige stelsel van glijtijd. (Ook niet leden konden participeren uiteraard.) Wij hebben 81 reacties binnen gekregen. De resultaten met alle opmerkingen vind je hier. Gezien de beperkte doelgroep zijn wij hier tevreden mee. Graag willen we dan ook iedereen danken die zijn mening heeft gegeven.
Alhoewel de resultaten enigszins voorspelbaar waren sterken zij ons in besprekingen met de werkgever om ook het nieuwe stelsel dat start op 1 januari verder te verbeteren.

Het is overduidelijk dat vooral de kerntijd wordt ervaren als het grootste negatieve punt. Ook de beperking in opname van plus-uren zet voor velen een domper op het stelsel. Bij een laatste bespreking op 14/7 hebben we de resultaten van de bevraging voorgelegd aan de werkgever. Op dit overleg heeft de werkgever aangekondigd eveneens een bevraging te gaan organiseren bij leidinggevenden. We zijn benieuwd naar hun bevindingen....
Wat er allemaal zal wijzigen in het nieuwe glijtijd stelsel kun je terug vinden op de CAO glijtijd 2016. Daarnaast zal door de werkgever nog een uitgebreide informatie gegeven worden in het najaar.

Alhoewel het glijtijd-stelsel duidelijk beter is dan het oude (er is bv geen sprake meer van spertijd, er kunnen meer uren per dag opgeboiuwd worden, enz) blijven er nog negatieve punten die in de toekomst zullen moeten aangepast worden. De modaliteiten voor 2017 zijn vastgelegd en de werkgever is vandaag niet bereid om hierin wijzigingen aan te brengen. Maar dat er in het glijtijd stelsel nog verbetering moet komen is duidelijk.
De kerntijd van 9 tot 14u45 blijft behouden. Volgens de werkgever is 'kerntijd' een wettelijke verplichting. Of dit correct is en of dit dan persé deze uren moeten zijn durven wij te betwijfelen. Wij zullen de vraag naar een verbetering van deze kerntijd meenemen naar een volgende CAO. Onze collega's van de groene zuil steunen ons hierin.
Ook de regel dat het niet mogelijk is om plus-uren op te nemen in een hele of halve dag is voor velen (ook voor ons) onbegrijpelijk. Aanvullen met andere 'verlofcontingenten' lijkt ons een administratieve complexiteit die nergens voor nodig is.

maandag 20 juni 2016

Nationale staking 24 juni.

We roepen je op om deel te nemen aan de nationale stakingsdag van 24 juni die gericht is tegen nieuwe regeringsmaatregelen die men in juli wil goedkeuren. Wat deze maatregelen precies inhouden kun je lezen in de bijgevoegde brochure (af te printen in booklet op A3) en de affiche.

Waarom staken ? Wordt er dan niet overlegd ?
In België wordt er heel veel overlegd, misschien meer dan in andere landen. Het zoeken naar overeenkomsten en compromissen is traditie. Ook wanneer het gaat over afspraken rond werkomstandigheden en verloning gaan de betrokkenen aan tafel zitten om ‘te onderhandelen’. We noemen dit in België ‘het sociaal overleg’. Op bedrijfsvlak, de TBE BASF, zitten de vakbondsafgevaardigden ongeveer 200 x/jaar samen met de werkgever. Het overleg gaat niet altijd even vlot maar uiteindelijk komen we toch steeds tot akkoorden. Op nationaal niveau loopt het sociaal overleg de laatste 10 jaar steeds moeilijker. Het overleg tussen werkgevers- en werknemersafgevaardigden wordt steeds minder gerespecteerd door het beleid, de regering. De regeringen in ons land voeren een strikt bezuinigingsbeleid, gedicteerd door Europa. Zeker de huidige regering wil binnen Europa ‘de beste van de klas zijn’. Een overleg, zoals we dat al meer dan 50 jaar kennen, waarin enkel werkgevers en werknemers afspraken maken past niet in het beleid. De regering legt dan ook eenzijdig maatregelen op en is zelden bereid om te luisteren, laat staan om te overleggen, met de vakbonden. Zo ook nu zijn de maatregelen (wij noemen ze ‘de wet Peeters’ de regering spreekt over ‘wendbaar werk’) uitgewerkt door de minister van tewerkstelling. Wanneer de regering niet bereid is om maatregelen in overleg uit te werken maar ze oplegt kunnen we als vakbond niet anders dan op een andere manier het ongenoegen hierover duidelijk te maken in de hoop dat de regering alsnog wijzigingen aanbrengt. Dit heeft trouwens in het verleden al zijn nut bewezen. Ook het ABVV is voorstander van constructief overleg maar dit kan enkel wanneer er bereidheid is tot luisteren.

Waarom het ABVV nu staakt en niet later ?
Vermits de regeringsmaatregelen gepland zijn om in het parlement goedgekeurd te worden in juli heeft het ABVV beslist om nu in actie te gaan. Actie voeren nadat een wetgeving is goedgekeurd lijkt ons redelijk zinloos. De kans dat dit dan nog wordt gewijzigd is, volgens het ABVV, zeer klein.

Op welke wijze zal het ABVV actie voeren ?
In de eerste plaats betekent een staking dat je die dag niet gaat werken. Alhoewel deze actie gericht is naar de regering is ‘het werk staken’ of ‘niet gaan werken’ zowat het enige middel dat wij ‘werkenden’ hebben om een duidelijk en voelbaar signaal te geven. Wij roepen je dan ook op om je als ‘staker’ op te geven, zowel op je bedrijf/dienst als bij ons. Daarnaast zal deze stakingsdag ondersteund worden door acties. Sommige politiekers denken dat men enkel in Wallonië niet akkoord is met het bezuinigingsbeleid en iedereen in Vlaanderen bereid is om nog meer in te leveren en om nog meer flexibeler te werken. Het ABVV is van mening dat er ook in Vlaanderen meer en meer ongenoegen is. Daarom zullen er zowel in Wallonië als in Vlaanderen acties georganiseerd worden. Onze centrale kiest ervoor om geen acties te organiseren die studenten, toeristen, shoppers, kleine zelfstandigen,… hinderen. Wel opteert zij om gedurende enkele uren in de kern van de Vlaamse industrie een duidelijke actie te voeren d.m.v. wegblokkades. En dit is, zoals iedereen weet, de Antwerpse haven. Het minste hinder voor de bevolking en het sterkste signaal naar de regering. 

 Praktisch :
- Zowel de mensen die op donderdag 23/6 de nachtshift hebben als al wie op 24/6 moet werken kan STA ingeven.
 - Aan deze actie is een stakingsaanzegging verbonden. Je hebt dan ook recht op een stakingsvergoeding van 30 euro, geef tijdig je naam aan ons door. abvv@basf.com
- Gelieve ook zo snel mogelijk je directe chef te verwittigen indien je wil deelnemen zodat je bedrijf of dienst hiermee rekening kan houden.
- Concrete afspraken voor de acties moeten nog gemaakt worden. Indien je hieraan wil deelnemen mag je ons contacteren.

dinsdag 17 mei 2016

Oproep nationale betoging 24 mei Brussel.

Beste,

Op dinsdag 24 mei is er in Brussel een nationale betoging van de 3 vakbonden. (Een maand later volgt een nationale stakingsdag.)
Waarom opnieuw betogen? Het antwoord is simpel…. de regering neemt alweer enkele maatregelen die de arbeidsomstandigheden zullen verslechteren.
We hebben nochtans al een hele reeks moeten slikken de voorbije 2 jaar: verhoging pensioenleeftijd, uitdoofregelingen van landingsbanen, indexsprong, stijging van de prijzen van basisbehoeften (water, elektriciteit, accijnzen,…). Dit alles terwijl de werkdruk stijgt. En het houdt niet op….
In nieuw aangekondigde maatregelen wil de regering nog meer flexibiliteit doorvoeren.
Drie maatregelen springen hierbij in het oog.
  1. Men wil, vanaf januari 2017, het mogelijk maken om nog extra 100 tot 360 overuren te doen op jaarbasis, dit bovenop de bestaande hoeveelheid toelaatbare overuren. Deze overuren kunnen enkel uitbetaald worden. De werkgever zal ook geen specifieke reden meer moeten geven voor deze uren. Op die manier wordt de ‘normale’ maximale arbeidsduur in België van 38u/week verhoogd naar gemiddeld 45,5u. Nu de koopkracht sterk gedaald is lijkt de mogelijkheid om heel veel overuren te kunnen doen misschien aanlokkelijk maar in feite werkt men dan veel langer gewoon om hetzelfde niveau van inkomen te behouden.
  2. De vaste roosters voor deeltijdsen zullen worden afgeschaft. De werkgever zal enkel verplicht zijn om 24u van tevoren het ‘werkschema’ mee te delen. Nu kiezen mensen vaak voor een deeltijdse job in functie van de gezinssituatie om b.v. op een vaste dag de kinderen op te vangen. Dit alles wordt wel heel moeilijk wanneer men de zekerheid van vaste roosters kwijt is.
  3. Langdurig zieken moeten sneller terug gaan werken. De regering spreekt onomwonden van ‘profiteurs van de sociale zekerheid’. Wie gezond is, sakkert wel eens op een langdurig afwezige collega, tot men zelf in een situatie geraakt waarin men maanden niet kan werken. Het aantal langdurig zieken is met 64% gestegen in 10 jaar. Dit aantal zal nu enkel toenemen door stijgende werkdruk en arbeidsduur verlenging. Iedereen verplichten om ‘minder lang ziek te zijn’ is gemakkelijk gezegd wanneer men zelf geen benul heeft van de werksituatie van velen.
Redenen genoeg dus deel te nemen aan deze nationale betoging in Brussel.
In bijlage vind je een pamflet dat je kan uithangen op de infoborden.

Praktisch:
-       We spreken af om 9uur in het centraal station van Antwerpen. (Treintickets zullen ter plaatse uitgedeeld worden.)
-       Aan deze actie is een stakingsaanzegging verbonden. Je hebt dan ook recht op een stakingsvergoeding van 40 euro, geef tijdig je naam aan ons door.
-       Gelieve ook zo snel mogelijk je directe chef te verwittigen indien je wil deelnemen zodat je bedrijf of dienst hiermee rekening kan houden.
Zowel de mensen die op maandag 23/5 de nachtshift hebben als al wie op 24/5 moet werken kan STA ingeven

dinsdag 3 mei 2016

Je koopkracht in gevaar.

Zoals beloofd onze laatste inhoudelijke communicatie. Nu over het thema ‘koopkracht’.

Er zijn 3 ‘spelers’ die jouw koopkracht bepalen: de regering, de werkgever en wij, de vakbonden.
Spijtig genoeg is het vooral de regering die de voorbije jaren uw koopkracht inperkt, zelfs verlaagd.
Loonnormen worden bij wet opgelegd. Akkoorden van het nationale overleg tussen werkgevers en vakbonden worden genegeerd wanneer zij niet passen in de ideologie van de regering.

Er zijn genoeg voorbeelden te geven die je koopkracht verminderen: indexsprong, verhoging van BTW op elektriciteit, extra accijnzen op alcohol en suikers, verhoging waterfactuur, de turtel-taks, enz.
Om je een idee te geven hoeveel je nu extra uitgeeft door deze maatregelen kun je onderstaande simulatie doen.

Maar ook de werkgevers zetten een rem op je koopkracht.
Voor elke loonstijging moet zowel nationaal als binnen de onderneming stevig onderhandeld worden. Werkgevers spreken graag over ‘loonlast’. Die loonlast zou in België te hoog zijn om te kunnen concurreren met andere Europese landen. Om die reden vraagt men steeds loonlastverlagingen aan de regering. En die krijgt men dan ook…. en veel!

Vooral grote ondernemingen, zoals de onze; geniet hier het meest van. Niet de bedrijven waar de personeelskost het hoogst is (horeca, schoonmaak, diensterncheques,…) maar vooral bedrijven met ploegenarbeid. Als je denkt dat het verschil tussen jouw nettoloon en het brutoloon naar de overheid gaat dan heb je het mis. Een groot deel (soms zelfs alles) blijft bij de werkgever.
Wil je weten hoeveel precies van jouw loon niet wordt doorgestort naar de overheid kun je een simulatie doen via bijgevoegd excell-bestand.

(Je vult je brutoloon in in het gele vlak en wijzig eventueel je ploegstelsel. In de grafieken is het witte deel dat wat naar de overheid gaat, de gekleurde delen zijn de minderingen die de werkgever niet moet doorstorten.)

Helaas…. moeten we opnieuw vaststellen dat onze ‘collega’s’ van ACLVB verdergaan in hun Amerikaanse stijl van campagne voeren. In hun laatste pamflet, dat zij via mail ook aan velen van jullie hebben gestuurd, schrijven zij, ten onrechte, dat de reactie die we samen met BBTK, ACV en LBC/NVK hebben gegeven een ‘persoonlijke aanval’ is. Om die reden ondernemen zij stappen om ons aan te klagen voor de strafrechtbank. Het is in België nooit eerder voorgevallen dat een vakbond vraagt om collega’s gerechtelijk te laten veroordelen. Zij zien afgevaardigden van andere fracties eerder als ‘te bekampen tegenstanders’ en alle middelen zijn blijkbaar goed.

De verkiezingen starten volgende week. Vergeet je stem niet uit te brengen!