vrijdag 20 december 2013

Wat vind jij van het CAO eisenprogramma?

We willen je de gelegenheid geven om hier je mening te geven over het CAO eisenprogramma dat wij, samen met de andere vakbonden, hebben ingediend. Je kan eveneens in discussie gaan met anderen.
(open het pop-up scherm onder dit bericht)

Gelieve volgende regels in acht te nemen:
- Om te voorkomen dat 'eender wie' die niet op de TBE werkt commentaar geeft vragen we je SAP-nummer weer te geven in plaats van je naam. Je kan supplementair je (fictieve) naam vermelden.
- Spreek steeds in eigen naam. Niet namens 'een ploeg' of niet namens een collega.
- Alle opmerkingen moeten door ons 'goedgekeurd' worden alvorens ze gepubliceerd worden. Scheldpartijen worden niet getolereerd, we zijn tenslotte collega's van elkaar. Alle meningen zijn welkom.
- Blijf bij het onderwerp = CAO.
- Wij wensen dit forum in de eerste plaats te behouden voor leden ABVV en BBTK.
- Vermits dit de eerste keer is dat we via dit forum een 'debat' willen starten zullen er mogelijk 'beginnersfouten' zijn. Gelieve daar het respect voor te hebben. (Tips ter verbetering zijn ook steeds welkom.)
- Hou er rekening mee dat lange teksten, hoe waardevol ook, minder gelezen worden.
 

woensdag 6 november 2013

De waarheid over de loonkosten.

Hier een interessant artikel uit 'De Werker' van november.
Ter aanvulling nog enkele cijfers van 2012.

De totale personeelskost voor de TBE bedroeg 4,66% van de totale kosten.
Gemiddelde kost voor een medewerker van BASF (incl Eurochem) bedroeg 107920 euro, voor Styrolution 109906 euro en voor BASF Coördination 165148 euro.

De werkgever heeft in 2012 voor 22 miljoen euro RSZ verminderingen gekregen.

Voor artikel: open onderstaande link.
 De waarheid over de loonkosten.

om bovenstaande link te openen:
- klik op 'bestand' (links boven)
- klik 'download' (onderaan in keuzebalk)
- open het bestand (rechts onder)

dinsdag 16 juli 2013

Akkoord arbeiders/bedienden… er valt bitter weinig te vieren.

62 rode rozen kregen de drie regeringsonderhandelaars (één minister en twee kabinetchefs) van het ‘historisch akkoord’ rond de eenmaking van de statuten in hun handen gedrukt van een vakbondsdelegatie. De carenzdag is afgeschaft en de opzegtermijnen voor arbeiders zijn verlengd en worden gelijk met deze van de bedienden. Maar is dit een reden om de loftrompet af te steken? Is de discriminatie nu afgeschaft? Neen, helaas…

Het meest opvallende aan dit akkoord is dat zij ruimte laat aan sectoren om, mits motivatie, kortere opzegtermijnen toe te passen dan voorzien. Zo zouden bedrijven in de bouwsector niet kunnen concurreren wanneer men de opzegtermijnen van dit akkoord zou toepassen. Een vreemde redenering indien we ervan uitgaan dat een werkgever toch niet de intentie heeft om  personeel te ontslaan maar eerder gebaat is met personeel dat een hele loopbaan tewerkgesteld is. Voor een onderneming met een goed personeelsbeleid zou een verlenging van de opzegtermijnen dus geen meerkost mogen zijn. Maar van zodra duidelijk was dat de bouwsector de mogelijkheid had dit akkoord niet te moeten volgen kwam eenzelfde vraag van de textielsector en de sector hout en stoffering. Logischerwijze zullen ook de schoonmaak-sector, de voeding, de kleinhandel, de grafische nijverheid,… dezelfde klaagzang aanvatten. Mogelijks zullen de nieuwe opzegtermijnen voor ong. 500.000 arbeiders niet worden toegepast. De discriminatie is dus nog niet afgeschaft!

Een ander opvallend punt in het akkoord is dat de nieuwe regeling ingaat vanaf 1 jan 2014 maar dat alle bestaande akkoorden, ook de beteren, komen te vervallen. Voor wie ontslagen wordt na 1 jan zal een regeling uitgewerkt worden die rekening houdt met de geldende opzegtermijnen die waren afgesproken voor de dienstjaren vòòr 1 jan 2014 en de gepresteerde periode nà 1 jan 2014. De gemaakte CAO-afspraken uit het verleden in sectoren of op bedrijfsniveau zijn vanaf 1 januari niet meer geldig. In bepaalde sectoren, zoals bv de sector scheikunde, zijn in het verleden de opzegtermijnen voor arbeiders gelijkgesteld aan deze van bedienden. Al veel eerder dan deze regeringsonderhandelaars hebben werknemers en werkgeversvertegenwoordigers in vele ondernemingen het discriminerende onderscheid in opzegtermijnen weggewerkt. In plaats van dit te consolideren en deze CAO-afspraken te laten bestaan zullen ook hier de bedienden en arbeiders tevreden moeten zijn met slechtere opzegtermijnen. De vrijheid van onderhandelen op het niveau van de sector en/of de bedrijven wordt eens te meer aan banden gelegd!
Neen, dit akkoord is een slecht akkoord niet alleen voor de meeste bedienden maar ook voor al wie in een ‘concurrentie-gevoelige’ sector werkt en voor al wie in een bedrijf werkt waar vandaag betere opzegtermijnen zijn afgesproken. Veel redenen om te vieren, laat staan om bloemen af te geven, zijn er niet.

dinsdag 25 juni 2013

CAO voor brugpensioen is verlengd tot 31 maart 2014.

Er is nog steeds geen nationale CAO afgesloten in de sector scheikunde. Dit heeft o.a. als gevolg dat er voor de sector geen verlenging is voor een aantal brugpensioenregelingen (werkloosheid met bedrijfstoeslag). Dit betekent concreet dat er ook op onze site mensen na 31 maart 2013 niet meer in brugpensioen kunnen gaan. Uiteraard is dit pijnlijk voor de betrokkenen. Temeer omdat de verlenging van deze regeling op het niveau van de regering reeds eerder was goedgekeurd maar enkel moest bekrachtigd worden in de sectoren.

Om een oplossing te bieden aan deze onrechtvaardigheid hebben we deze maand met de werkgever, en binnen de mogelijkheden die de wet toelaat, deze regelingen verlengd tot 31 maart 2014 voor alle medewerkers van de TBE. Deze afspraak is vervat in een CAO die is ondertekend door ABVV, BBTK, ACLVB en LBC.

We denken dat dit tegemoet komt aan de vraag van velen en bovendien is deze verlenging consequent met onze vraag om de brugpensioenregelingen te behouden.

 
Hier de officiële formulering van deze CAO:
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.
Verlenging van bestaande regelingen.
De werkgever is bereid om de bestaande regelingen voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar bij deze overeenkomst te verlengen tot en met 31.03.2014.
Partijen komen overeen om de bepalingen uit de overeenkomsten d.d. 16 maart 1998 (werknemers) en 12 maart 1998 (bedienden) integraal over te nemen in deze nieuwe CAO en de bepalingen betreffende "Brugpensioenstelsel 58 jaar" en 'Brugpensioenstelsel 58 jaar - zware beroepen" te handhaven voor de periode 1 april 2013 t.e.m. 31 maart 2014.
Aanvullende vergoeding.
De werkgever verbindt zich er expliciet toe om de aanvulllende vergoedingen betaald in het kader van een brugpensioenregeling verder te zetten ingeval van werkhervatting tot aan het pensioen van de betrokkene

dinsdag 28 mei 2013

Werkgevers scheikunde tonen geen bereidheid tot vrije onderhandelingen.

België kijkt naar sector scheikunde, sector scheikunde kijkt naar Scheldelaan, Scheldelaan kijkt naar BASF.


Nadat de regering een totale loonstop heeft opgelegd is het de beurt aan de sociale partners (vakbonden en werkgevers) om in de verschillende sectoren op nationaal niveau afspraken te maken rond lonen en arbeidsvoorwaarden. Vanaf de eerste besprekingen werden de vakbonden in alle sectoren geconfronteerd met een stugge houding van werkgeverszijde. Alvorens zich uit te spreken over de ingediende eisenpakketten wensen de werkgevers strikte onderhandelingsvoorwaarden op te leggen. Daardoor is er nog nergens een nationale CAO afgesloten en moeten de CAO onderhandelingen op de bedrijven wachten. Eveneens worden daardoor de akkoorden rond o.a. brugpensioenen niet verlengd. Met pijnlijke gevolgen voor diegenen die dachten nu hun loopbaan te kunnen beëindigen.

De onderhandelingen in onze sector scheikunde worden met argusogen door velen, in de eerste plaats politiekers en patronaat, gevolgd. Zij vormen vaak de basis waarop andere sectoren zich baseren. Ook hier ervaren de onderhandelaars van de verschillende vakbonden dat de werkgevers niet bereid zijn tot open onderhandelingen. De vaak harde houding van de werkgeversonderhandelaars, waarin de vertegenwoordiger van BASF een actieve rol speelt, heeft er toe geleid dat de 'gesprekken', die gevoerd worden met een sociaal bemiddelaar, zijn opgeschort.

Wat is voor ons vakbonden onaanvaardbaar?
Dat er geen normale CAO-onderhandelingen in de bedrijven, waar rekening kan gehouden worden met de specifieke mogelijkheden voor loonsverhoging, meer mogelijk zijn.
Dit reduceert de rol van een vakbond eens te meer. Nu reeds wordt het sociaal overleg uitgehold door een regering die zegt onder Europese druk te staan. Alhoewel er bv. in Duitsland, het voorbeeld voor vele werkgevers en liberale politiekers, toch een akkoord is afgesloten dat de lonen in de metaalsector met 4,3% worden verhoogd.
Volgens Essenscia (de patroonsorganisatie van de scheikunde) kan er in de sector van een loonsverhoging geen sprake zijn vermits de sector zou te kampen hebben met "een aanzienlijke loonkostenhandicap". Ondanks die, zogezegde loonhandicap, hebben de meeste bedrijven het voorbije jaar weer mooi winst gemaakt. Deze benaderen de cijfers van 2011: 5 miljard euro voor de Antwerpse bedrijven. Merkwaardig dat men zonder probleem aandeelhouders d.m.v. verhoging van dividenden mee laat genieten maar niets over heeft voor de medewerkers.

Dat men geweigerd heeft om een CAO te bespreken met arbeiders en bedienden samen.
Dit terwijl men de mond vol heeft om zo snel mogelijk een oplossing te vinden in de gesprekken rond arbeiders/bedienden statuut. Meer zelfs... Essenscia ziet een akkoord rond de statuten als voorwaarde om over te gaan tot een sectorakkoord.

Dat de werkgevers zelfs niet bereid zijn om een 'mini-akkoord' te sluiten over de brugpensioenen.
Hierdoor kunnen mensen die recht hebben op een conventioneel brugpensioen op 56 of 58 jaar hier geen gebruik meer van maken. Alhoewel dit nationaal in interprofessioneel overleg wel is toegezegd en enkel moet bekrachtigd worden in de sectoren. Dit veroorzaakt nu reeds, ook op BASF, voor schrijnende situaties van mensen die gedemotiveerd en gedesillusioneerd naar het werk komen omdat zij hun toekomstplannen gewijzigd zien.

Om al deze redenen.... staken en betogen wij op 6 juni.
Tot hiertoe is er voor de werkgevers geen enkele reden om de onderhandelingen in de sector vlot te laten verlopen. Zolang er geen akkoord is wenst men niet te onderhandelen over een bedrijfs-CAO. De meeste bedrijven in de scheikunde moeten een nieuwe overeenkomst sluiten voor 2013 - 2014. Deze besprekingen in het najaar voeren betekent voor de werkgevers tijdswinst en rekent men er op dat de werknemers zich neerleggen bij een loonstop.
Zolang er geen akkoord is en een aantal mensen niet in brugpensioen kan gaan, moeten er ook minder nieuwe mensen aangeworven worden.
Eens te meer is het voor ons, arbeiders en bedienden in de scheikunde, nodig een duidelijk signaal te geven aan de onderhandelaars van werkgevers in de scheikunde.
In de sector scheikunde is met alle vakbonden afgesproken om op de betoging van 6 juni een duidelijk 'waarschuwingsalarm' te geven. Wij hopen dat dit gehoord wordt en het niet nodig zal zijn om, in een later stadium, meer en krachtiger signalen te moeten geven. De werkgever moet beseffen dat we niet ver verwijderd zijn van langdurige acties en stakingen in meerdere bedrijven in de sector.

Ook al zijn er vandaag veel projecten lopende en beseffen wij dat de loyaliteit van veel medewerkers naar BASF in het verleden vaak een reden was om niet deel te nemen, toch willen wij iedereen op roepen deel te nemen aan deze stakingsdag.

Praktisch:
Deze betoging in Brussel is gedekt door een stakingsaanzegging. Concreet betekent dit dat mensen vanaf de nachtshift van woensdag 5 juni en alle ploegen en dagdienst van donderdag 6 juni die willen deelnemen STA kunnen ingeven in lotus-notes om hun afwezigheid te rechtvaardigen.
Alle deelnemers ontvangen een stakersvergoeding van 30 euro en een maaltijdvergoeding van 10 euro.
Wij vragen uitdrukkelijk om ons te verwittigen indien je wenst deel te nemen zodat wij deze vergoeding kunnen in orde brengen.

Vervoer naar Brussel met de trein.
Wij verzamelen met onze delegatie om 8u45 in de vertrekhal van het Centraal Station in Antwerpen.
(treintickets worden door ons voorzien)

WIJ HERINNEREN ER HIERBIJ AAN DAT VOETZOEKERS VERBODEN ZIJN OMWILLE VAN DE VEILIGHEID.
Er zijn al te veel militanten gekwetst door voetzoekers die zomaar lukraak gegooid worden!
Eveneens vragen we om alcoholgebruik te matigen.

donderdag 25 april 2013

donderdag 18 april 2013

Vertrekuren binnenbussen mogen niet vervroegd worden!

Vanaf maandag 22 april worden de vertrektijden van de binnenbussen vervroegd naar 7u51 voor de dagbussen en naar xxu41 voor de shiftbussen. Deze beslissing is door de werkgever genomen met als argumentatie dat de medewerkers tijdig op de werkplaats moeten zijn. Blijkbaar is men van mening dat er momenteel veel mensen te laat komen…? Wij hebben dit nog nooit gehoord. Ook onze collega's van bedienden vakbond hebben op de ondernemingsraad van april gevraagd de vertrektijden te vervroegen met als reden dat er nu teveel mensen te lang moeten wachten in de binnenbus. Ook hierover hebben wij nog geen opmerkingen gekregen. Daarom zijn wij als ABVV voor het behoud van de vertrektijden van de binnenbussen om 07u56 en om xxu46.

Er zijn de laatste maanden heel wat wijzigingen aan het personeelsvervoer aangebracht. Sommigen zijn positief maar in het algemeen zijn wij van oordeel dat het personeelsvervoer naar BASF optimaler kan wanneer het geïntegreerd wordt in een algemeen vervoersplan naar de Scheldelaan. Het collectieve aanbod is voor BASF geen ‘luxe-service voor de medewerkers’ maar een noodzakelijkheid om personeel op de site te krijgen. Om die reden heeft men er alle belang bij dat dit aanbod er in slaagt zoveel mogelijk mensen te bedienen. Dit vereist een zo wijdverspreid  mogelijk netwerk. Dit probeert de werkgever wel te realiseren maar met zo weinig mogelijk bussen. Alhoewel er enkele buslijnen zijn bijgekomen en enkele trajecten zijn verlengd, zijn de reistijden voor velen nog steeds onaanvaardbaar lang. Het is niet realistisch te denken dat iedereen binnen het halfuur op BASF kan zijn. Wij hebben wel ooit in een buscommissie afgesproken dat de vertrektijd aan de eerste halte niet langer mag zijn dan 1u en 10 min voor aanvang van de werktijd (m.a.w. 6u50 voor dag en xxu50 voor shift). In onderstaande tabel kun je zelf opmerken dat de meeste shiftbussen langer onderweg zijn.

Wij zijn eveneens van mening dat men zich op een normale manier naar de binnenbus moet kunnen begeven. Volgens ons is 3 min voor de dagmedewerkers een minimum en 6 min voor de shiftmedewerkers omdat zij de mogelijkheid moeten hebben zich te kunnen bedienen aan de maaltijdautomaten. Met de nieuwe vertrektijden van de binnenbussen betekent dit concreet dat de buitenbussen ten laatste om 7u48 voor dagdienst op BASF moeten zijn. Voor de shift is dit xxu35. In de onderstaande tabel vind je de gemiddelde aankomsttijden van de buitenbussen in januari (gegevens ‘dienst facility’). Je kan dus zelf constateren dat, zeker de mensen van de shift, in de toekomst ofwel moeten lopen naar de binnenbus ofwel deze bus zullen missen. In het kader van de veiligheid vragen wij met aandrang van zeker niet te lopen! Het is beter de bus te missen. Je moet dit dan melden bij fabriekstoezicht die vervoer naar je werkplek zullen organiseren.
De kans dat je daardoor te laat op je werkplek aankomt is reëel maar dit is buiten je wil en enkel te wijten aan het vervroegen van de vertrektijden.

Uiteraard willen wij dit graag opvolgen. Laat ons daarom, telkens per mail, weten wanneer je een binnenbus hebt gemist.

Gemiddelde aankomsttijd buitenbussen op BASF (januari 2013)
Bij de in rood gearceerde bussen is er onvoldoende tijd om de binnenbus te halen.

Bus
Tijd
Bus
Tijd
Bus
Tijd
Bus
Tijd
Bus
Tijd
1
7u42
6
7u43
11
7u43
16
7u40
21
7u43
2
7u43
7
7u41
12
7u38
17
7u46
22

3
7u38
8
7u47
13
7u42
18
7u40
23
7u48
4
7u43
9
7u50
14
7u42
19
7u41
24
7u43
5
7u42
10
7u40
15
7u44
20
7u49
25
7u43


Bus
Tijd
Tijd
Tijd
Bus
Tijd
Tijd
Tijd
49
5u40
13u44
21u42
55
5u38
13u37
21u38
50
5u39
13u39
21u41
56
5u38
13u40
21u39
51
5u39
13u42
21u42
57
5u38
13u39
21u38
52
5u41
13u39
21u38
58
5u36
13u38
21u36
53
5u38
13u39
21u38
59
5u36
13u35
21u37
54
5u35
13u36
21u37


Vertrektijden buitenbussen aan 1ste halte.
De in rood gearceerde bussen zijn langer dan 1u50 onderweg vanaf de eerste halte.

Bus
Tijd
Bus
Tijd
Bus
Tijd
Bus
Tijd
Bus
Tijd
1
6u40
6
6u43
11
6u47
16
6u40
21
6u59
2
6u54
7
6u54
12
6u52
17
6u47
22

3
7u00
8
6u43
13
6u52
18
6u46
23
7u02
4
6u49
9
6u49
14
6u51
19
6u57
24
7u05
5
6u47
10
6u53
15
6u53
20
7u00
25
7u09


Bus
Tijd
Tijd
Tijd
Bus
Tijd
Tijd
Tijd
49
4u44
12u43
20u44
55
4u39
12u32
20u39
50
4u41
12u37
20u41
56
4u43
12u37
20u43
51
4u57
12u54
20u57
57
4u48
12u43
20u48
52
4u57
12u51
20u57
58
4u41
12u34
20u41
53
4u52
12u52
20u52
59
4u49
12u49
20u49
54
4u35
12u31
20u35

Ben je niet akkoord met het vervroegen van de vertrektijden van de binnenbus en wil je de tijden van vóór 22 april behouden, vul dan onderstaande petitie in:

<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/1uwx-m-J3Kvty2xdxVATEvfW2LTkkAimHGyphoVj405I/viewform?embedded=true" width="760" height="500" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Bezig met laden...</iframe>