vrijdag 25 maart 2016

Veilige werkomstandigheden en flexibiliteit.

Je werkt om te leven, niet om je leven in gevaar te brengen. 
Een hoog werkritme, de druk om steeds meer werk af te leveren en steeds meer te presteren, kunnen leiden tot onvoorzichtigheid, angst, onveiligheid of agressie. Elk jaar vallen er slachtoffers op het werk, ook dodelijke. Sommige beroepen houden een risico op beroepsziekten in.
De naleving van de wetgeving op de arbeidsbescherming en de veiligheidsregels, juiste informatie over risico’s, aangepaste beschermingsmiddelen, een efficiënte werkorganisatie en preventiebeleid, zijn domeinen waarrond onze vertegenwoordigers in het CPBW werken.
De preventiedienst doet veel inspanningen zodat iedereen veilig kan werken. De medische dienst geeft regelmatig gezondheidsadvies. En onze interventiedienst staat bekend voor zijn professionele inzetten bij incidenten. Dat alles maakt dat de TBE BASF, in vergelijking met andere bedrijven in de sector, hoog aangeschreven staat op gebied van ‘veilig werken’. En toch….

Om veilig en gezond te kunnen werken zijn regels en instructies noodzakelijk. Maar die regels moeten in praktijk en in alle omstandigheden, werkbaar zijn.
Veel productie medewerkers ervaren ook nu nog dat die strenge veiligheidsregels minder streng zijn wanneer er storingen zijn of wanneer een geplande opstartdatum niet gehaald wordt.
Sommigen leidinggevenden zijn nog steeds van mening dat voor hen persoonlijk soepeler veiligheidsregels gelden.
Bepaalde veiligheidsmaatregelen worden als overdreven betuttelend beschouwd (bv. de temperatuur opvolging van ijskasten en frituren).
En, helaas, beseffen ook sommigen collega’s niet altijd waarom veiligheidsregels of PBM’s nodig zijn. Meestal zonder gevolgen maar soms leidt dit ook tot medisch letsel. Deze bezorgdheden worden door onze ABVV/BBTK afgevaardigden in het CPBW behartigd. We hebben daar al jaren, samen met onze collega’s van de andere fracties, een constructieve houding die door de meeste leidinggevenden en door de directie gewaardeerd wordt.
Indien men het slachtoffer is van een arbeidsongeval (AO) of van een ongeval op weg naar het werk dan kan men rekenen op de AO-verzekering die alle financiële lasten, inclusief loonverlies, op zich neemt. Helaas stellen we ook hier vast dat de verzekeringsmaatschappij alsmaar kritischer is in het goedkeuren van ongevallen. Soms volgt een negatieve beoordeling zeer laattijdig waardoor een arbeidsongeval ook een financieel drama wordt. Gelukkig kunnen gesyndiceerde medewerkers rekenen op juridische bijstand waardoor een negatieve beoordeling toch kan worden omgezet in een erkenning.

Het is iedereen al opgevallen dat er, vanuit de medische dienst, allerlei initiatieven worden genomen om mensen aan te zetten om gezonder te leven. Maaltijd-advies in het restaurant of d.m.v. een kookboek, sport-initiaties aan ‘t restaurant, conditie-testen, enz. Als ABVV/BBTK zijn we niet tegen deze initiatieven. Wel moet het mogelijk zijn om ook buiten deze ‘momenten’  een gezonde houding te kunnen aannemen tijdens het werk. Zowel in productie, als in techniek, als in administratie zijn op veel plaatsen nog ergonomische verbeteringen mogelijk. Ook heeft niet iedereen de mogelijkheid om tijdig te pauzeren, zijn sommigen lokalen te warm of is er teveel lawaai. Voor onze CPBW afgevaardigden zijn dit belangrijke aandachtspunten tijdens de veiligheidsrondgangen. Daarom willen we hierbij oproepen om ons attent te maken op moeilijke of gevaarlijke werkomstandigheden zodat we deze kunnen laten verbeteren.

Nog meer flexibiliteit? Mensen zijn geen machines!
 In ons land gaat de flexibiliteit al heel ver. En toch zouden werknemers zich nog meer in bochten moeten wringen. Zelfs ten koste van hun privéleven en gezondheid. Maar het ABVV en zijn delegees bewaken de grenzen van de flexibiliteit. Samen gaan we voor sterke statuten, stevige contracten en haalbare werkuren.  
Flexibiliteit is hét modewoord bij werkgevers. Meer en meer vindt men het als vanzelfsprekend dat je je werk laat primeren bovenop al het andere. Werknemers moeten zich in alle mogelijke bochten wringen en zich aanpassen aan de organisatie van het bedrijf. Ook als dat ten koste gaat van hun privéleven en zelfs van hun gezondheid.
Overuren zijn voor de werkgever veel goedkoper geworden en de limiet op het aantal overuren is verhoogd. Als werknemer kan je vaak niet anders dan ingaan op de vraag om overuren te presteren. Deze uren compenseren is echter vaak minder gemakkelijk zeker in diensten waar bijna continu overuren worden gepresteerd zoals bij de technische diensten. Overuren ‘opsparen voor later’ is, zeker met de nieuwe wetgeving en interne afspraken, veel minder interessant geworden.
In de voorbije CAO’s is het aantal verlofmogelijkheden uitgebreid, zeker voor oudere medewerkers. Het wordt echter alsmaar moeilijker om verlof op te nemen omdat het aantal medewerkers per bedrijf/dienst niet of zelden wordt verhoogd. De expliciete vraag van de werkgever om verlof te verspreiden beperkt soms de mogelijkheden tot langere verlofperiodes. Wanneer er projecten of afstellingen zijn vindt de werkgever het evident dat iedereen aanwezig is. Wie in die periode vrije dagen wil nemen wordt verweten “onvoldoende interesse te hebben in het bedrijf”.
Om ‘flexibel inzetbaar’ te zijn is een grote vakkennis vereist. Daarom verlangt de werkgever dat iedereen zich continu bijschoolt. Graag zou men van iedere medewerker een ‘manusje-van-alles’ maken. In een wereld die in snel tempo automatiseert is ‘bijscholen’ niet voor iedereen zo eenvoudig. Ook al is de bereidheid er vaak wel men krijgt soms ‘leerwerkopdrachten’ ingepland in een te strakke termijnplanning. Bij de minste tegenslag wordt men negatief beoordeeld en steeds wijst men de individuele medewerker met de vinger.

Als ABVV/BBTK kennen we de realiteit op de werkvloer beter dan de werkgever. Zowel in de ondernemingsraad, als het in het CPBW, als syndicaal gaan we geregeld in discussie met de werkgever over het arbeidsritme en de werkdruk, aangepast werk (voor oudere werknemers), het vastleggen en het menselijk houden van werkuren en werkroosters, de uitwerking en omkadering van glijtijd en thuiswerk, …


Vreet je werk je energie op? 
De ABVV-loopbaanbegeleiders geven je opnieuw goesting in werk of helpen je met de zoektocht naar een nieuwe loopbaan!

Via loopbaanbegeleiding zoek je in een vertrouwelijke sfeer naar antwoorden op vragen als “Hoe ga ik weer met goesting naar het werk?” of “Hoe krijg ik werk en privé beter in balans?” Je leert je kansen op de arbeidsmarkt kennen en vergroten, maar ook je talenten, waarden, ambities, motivatie en zelfinzicht.
Ieder jaar maken verschillende van onze leden van TBE BASF gebruik van deze dienst. Telkens tot grote tevredenheid. Aarzel dus niet om hierover meer informatie te vragen aan je ABVV/BBTK afgevaardigde.

dinsdag 22 maart 2016