vrijdag 18 december 2015

CAO 2016 - 2017.

Het CAO voorstel voor 2016 - 2017 is goedgekeurd.

Totaal uitgebrachte stemmen: 1729
Akkoord: 1264 (73,10%)
Niet akkoord: 462 (26,72 %)
Ongeldig: 3 (0,18%)

donderdag 26 november 2015

dinsdag 15 september 2015

Voorbereiding CAO 2016 - 2017

Voor de CAO 2016 - 2017 voor de TBE (BASF, Styrolution, Eurochem, Inovyn) zijn alvast enkele onderhandelingsdata vastgelegd: 13/11, 23/11 en 2/12.

Ook al heeft de regering alweer strikte beperkingen opgelegd (loonnorm) waaraan we ons aan moeten houden toch willen we opnieuw een verbetering van verloning en arbeidsomstandigheden nastreven.
We zijn van mening dat, naast de wettelijk toegestane 0,3% netto- en 0,5% bruto-loonsverhoging, er voor de werkgever nog ruimte is om bijkomende financiële middelen te besteden voor deze CAO.
De nieuwe bijkomende kortingen op werkgeversbijdrage van 8%, bovenop alle vorige ‘loonlastverlagingen’, en de indexsprong resulteren in een alsmaar dalende loonkost voor de werkgever en een dalende koopkracht voor ons, arbeiders en bedienden.

Traditioneel trachten we naast een koopkracht verbetering in een CAO ook een verbetering te bekomen in arbeidstijd en/of organisatie. Zeker nu de leeftijden en voorwaarden voor SWT (brugpensioen) en tijdkrediet zijn verslechterd lijkt dit ons een belangrijk thema.

Maar wat is jou mening?
Hoe zou jij een ‘budget’ dat de werkgever ter beschikking wil stellen voor CAO verdelen?

Geef dit procentueel aan en, indien gewenst, kun je nog specifieke voorstellen doen over wat je wel of niet wenst.

donderdag 27 augustus 2015

Zelfroosteren (communicatie naar ABVV leden 8/08/2015)

Deze weken wordt er vanuit de shiftcommissie het initiatief genomen om in alle ploegen die betrokken zijn bij het pilootproject rond zelfroosteren te bezoeken.
Hierbij zal zelden iemand van ABVV/BBTK mee aanwezig zijn. Omwille van verlof en/of minimum bezetting op hun werkplek is het bijna onmogelijk voor de ABVV/BBTK afgevaardigden die de shiftcommissie hebben gevolgd om hieraan deel te nemen.
(Het betreft Ivo Janssen, Davy Riské en Wim Ceunen voor ABVV en Nico Merks en Willy Mermans voor BBTK.)

Wij hebben de voorbije weken via verschillende kanalen (mail, telefoon, ind gesprekken,...) meermaals met ploegmedewerkers van de 3 pilootbedrijven gesproken.
Uiteraard zijn wij ook nu nog via deze weg bereikbaar.

Zoals wij reeds eerder o.a. via mail gecommuniceerd hebben moet voor ons 'zelfroosteren' een wezenlijke verbetering inhouden van het shift-lopen.
Dit is evident. We willen er dan ook op aandringen om, samen met de collega's, te kijken op welke wijze het 'zelfroosteren' concreet kan worden ingevuld, indien een meerderheid zich bij de bevraging in september kan vinden.
Wij begrijpen (en zeggen dit trouwens al enkele maanden) dat voor veel mensen het vaste stramien van de huidige rustdagen telkens, na 7 dagen werken, een zekerheid is die men niet direct wil opgeven. Dat hoeft ook niet.... Het is geen enkel probleem indien één iemand, enkelen, de helft of alle medewerkers een rooster ingeeft waarbij de huidige rustdagen behouden blijven. Dan nog kan men wijzigingen aanbrengen in de te werken dagen. Zo zou men bv. 4 of 7 nachten na elkaar kunnen doen binnen een cyclus van 28 dagen, of ....
Wij vinden het vrij normaal dat, wanneer er een nieuw voorstel wordt gedaan dat zodanig veel afwijkt van het huidige, er veel weerstand en wantrouwen is. Vandaar ons bovenstaand advies. (Let wel. Dit betekent uiteraard niet dat wij mensen die rustdagen wensen te verschuiven gaan tegenhouden.)

donderdag 18 juni 2015

Vlottere shiftwissels zijn mogelijk. (voor iedereen!)

Onderstaande communicatie hebben wij op 10/06 gedaan naar onze leden.

Tijdens de besprekingen over 'zelfroosteren' van de voorbije weken hebben wij gevraagd om het voor alle shiftmedewerkers vlotter te maken om van shift te wisselen.
Vermits de werkgever het zelfroosteren zelf heeft voorgesteld en het 'wisselen van shift' eenzelfde principe is, is de werkgever daar onmiddellijk mee akkoord gegaan.

Wij hebben echter de indruk dat dit niet of onvoldoende wordt gecommuniceerd door bedrijfleiding. Nochtans heeft de personeelsdienst alle bedrijfsleiding hiervan op de hoogte gebracht. Omdat wij als ABVV dit een belangrijke afspraak vinden die geldig is voor iedereen brengen wij jullie hiervan op de hoogte zodat je weet waar je recht op hebt.

Het principe is redelijk eenvoudig.
Indien je bv met de late shift staat en je zou graag die avond vrij zijn zonder verlof te nemen dan kun je de vroege of nacht doen.
Dit geldt uiteraard voor alle shiften. Je moet er echter wel rekening mee houden dat je geen twee shiften (bv nacht-vroege) mag doen.
Uiteraard moet je rekening houden met vereiste minimum en kwalitatieve bezetting in je eigen ploeg. Deze moet steeds in alle ploegen gegarandeerd zijn.
Het is uiteraard verstandig om ruim op voorhand je wens kenbaar te maken.

Het is niet de bedoeling dat je zelf op zoek gaat naar iemand van de andere ploeg die jouw shift wil overnemen.
Er moet ook niet persé iemand van een andere ploeg in jouw plaats komen wanneer dit niet nodig.
Het wisselen van shift is niet echt nieuw. Het gebeurt nu reeds.
Op het ene bedrijf gaat dit vlotter dan op het andere maar nu is afgesproken dat dit overal vlot moet kunnen. (rekeninghoudend met de hierboven gestelde voorwaarden)
Het wisselen van rustdagen is eveneens niet toegelaten.

Indien je hier nog vragen over hebt mag je ons steeds contacteren.
Indien je van leidinggevende zou horen dat dit op jouw bedrijf niet wordt toegestaan of indien men bijkomende voorwaarden wil opleggen, gelieve ook dan ons te contactere

Komt er een nieuw shiftsysteem voor productie?

Onderstaande communicatie hebben wij op 11 mei gedaan naar onze leden.

Op 30 april heeft de werkgever op een shiftcommissie een nieuw shiftvoorstel gedaan voor de TBE BASF. Het betreft een systeem waarbij de medewerker op individuele basis zijn/haar te werken dagen zelf plant of ‘inroostert’ los van de bestaande ploegstructuur (A,B,C,D) maar binnen de huidige uurregelingen (6u – 14u – 22u). Dit voorstel is verder toegelicht en bediscussieerd op 8 mei. Het idee van de werkgever is om dit systeem te laten ‘proeflopen’ op 3 bedrijven vanaf 1 januari 2016 gedurende 1 jaar. Het primaire voorstel heeft zijn weg al gevonden naar verschillende controlekamers. We willen je erop wijzen dat primaire voorstellen van de werkgever in realiteit vaak een heel andere invulling krijgen of soms tijdelijk of definitief worden afgevoerd. Ook voor de werkgever geldt het feit dat er een verschil is tussen droom en werkelijkheid.

Welk shiftsysteem men ook hanteert, vandaag of morgen, voor ons staan volgende zaken vast:
-       De bruto bezetting mag absoluut niet dalen. Dit wil zeggen dat wanneer men in een stelsel de huidige 4 ploegen in één groep brengt de huidige bruto ploegbezettingen moet samenvoegen.
-       De huidige geglobaliseerde shiftvergoeding van 40% blijft behouden.
-       Opleidingen en promotiekansen moeten gevrijwaard blijven. Wat impliceert dat de huidige verdeling van functies/looncategorieën niet mag verminderen.
-       Een vrije verlofplanning én de zekerheid om op rustdagen niet te moeten werken moet behouden blijven.
-       Een nieuw shiftsysteem kan pas ingevoerd worden mits het gedragen wordt door de betrokken medewerkers. Om deze reden hebben wij gesteld dat indien er een wijziging wordt voorgesteld aan een bedrijf (ook al is het enkel bedoeld als test) er een bevraging moet georganiseerd worden.
-       Om een echte humanisering van het volcontinu systeem te krijgen is verdere arbeidsduurvermindering noodzakelijk.

Terugblikkend op de vele discussies en voorstellen van de voorbije jaren, vanwaar komt nu dit voorstel?
Eerlijk gezegd waren ook wij verwonderd toen de werkgever voorstelde om de shiftcommissie opnieuw samen te roepen. De laatste commissie was bijna 2 jaar geleden en is tumultueus afgelopen. Thema van discussie was toen de vraag van medewerkers van het PO-bedrijf om een systeem te mogen proeflopen. Zowel vakbonden als werkgever stonden hier positief tegenover alleen wilde de werkgever daar de voorwaarde aankoppelen dat, indien dit positief zou geëvalueerd worden, een ander bestaand systeem moest verdwijnen. De werkgever was van mening dat méér dan 2 systemen op de site niet werkbaar was. Wij waren (en zijn nog steeds) van mening dat dit geen organisatorisch probleem kan zijn dat niet kan opgelost worden. Enkel het bedrijfsniveau is hierin bepalend. Ook uit de rondvraag in 2011 bleek dat de individuele wensen van de medewerkers zo verschillend zijn dat één systeem vinden dat iedereen tevreden stelt onmogelijk is. Na deze laatste shiftcommissie stelde de werkgever dat hij de komende jaren geen enkele discussie meer wilde aangaan over shiftsystemen. Op deze stellingname is hij nu teruggekomen. Waarom? De feiten spreken voor zich. Een volcontinu shiftsysteem is erg belastend. De meeste collega’s van productie die hun ontslag geven doen dit omdat zij niet langer in dit systeem willen werken om zowel lichamelijke als sociale redenen.

Is er dan de voorbije jaren helemaal niets veranderd aan de organisatie van de ploegen?
Toch wel. En zeker niet altijd positief…
Zo is er enkele jaren geleden op de steamcracker een 2-ploegendienst in productie ingevoerd en tegelijk is een goede werking van opleiding gewijzigd. Gevolg hiervan is dat de bruto ploegbezetting van 25 is gedaald naar 23,5. Of 6 FTE’s in totaal. Zulke organisatie wijziging heeft de werkgever eenzijdig goedgekeurd. De integratie van 2 ploegen op de steamcracker werd gesteund door de medewerkers omdat dit de mogelijkheid creëert uit volcontinu te gaan zonder het bedrijf te moeten verlaten.
Een tweede en recenter voorbeeld is de samenvoeging van de ploegleiding van de twee anon-bedrijven. De samenvoeging van de twee bedrijven is een discussie die we reeds jaren voeren. Het verleden leert ons de dat ‘samenvoegen van bedrijven’ niet evident is. De werkgever blijft echter bij zijn standpunt en heeft dus nu de ploegleidersfuncties samengevoegd. Hierdoor zijn 2 functies verloren gegaan.
Ook de steeds luider klinkende vraag van bedrijfsleiding, maar ook van sommige medewerkers naar een variabele shiftbezetting (weekdagen/weekend of nacht) dreigt arbeidsplaatsen te kosten.
Wettelijk is een goedkeuring van de vakbonden voor alle bovenstaande zaken niet nodig. (Ook voor een wijziging van shiftstelsel is geen formele goedkeuring van vakbonden noodzakelijk zolang de roosters ongewijzigd blijven.)
Een efficiëntere (lees: kostenbesparende) werking in productie zoekt de werkgever op verschillende manieren te verkrijgen. We zullen steeds trachten te verhinderen dat dit ten koste gaat van tewerkstelling.

Hoe nu verder met het werkgeversvoorstel van zelfroosteren?
In de eerste plaats verwachten we van de werkgever een antwoord op onze vragen en stellingname i.v.m. de punten die je bovenaan vindt. We zullen dan zien of we, samen met de andere vakbonden, het initiatief om dit systeem uit te proberen in pilootbedrijven een kans geven. Uiteraard zal de mening van alle betrokkenen hierin een rol spelen evenals de modaliteiten die de werkgever aan dit systeem wil koppelen.

Dit gesprek is gepland voor woensdag 13 mei.

dinsdag 10 maart 2015

Het ABVV verwerpt de wijzigingen van de regering.

Het ABVV verwerpt de wijzigingen die de regering aanbracht aan het compromis aangaande de beschikbaarheid van oudere werklozen en swt'ers en dit om twee fundamentele punten.

Ten eerste is het compromis dat binnen de Groep van 10 werd opgesteld een waardevol en toekomstgericht compromis, met respect voor de kwaliteit van de tewerkstelling, voor de oudere werknemers en voor jongeren. De ministerraad heeft beslist het sociaal overleg naast zich neer te leggen. Het ABVV kan zich niet van de indruk ontdoen dat bepaalde krachten binnen de ministerraad hun politieke ideologie wensen door te drukken op kap van de werknemers en de vakbonden.

Ten tweede bevat dit voorstel van de regering - in tegenstelling tot wat wordt beweerd - niet louter en alleen enkele 'semantische' aanpassing. De notie aangepaste beschikbaarheid is nu een lege doos, maar is voor de werknemers een doos van Pandora. Dat de gewesten een invulling moeten doen van de notie aangepaste beschikbaarheid houdt ook in dat in Vlaanderen, Wallonië en Brussel op een andere manier wordt omgegaan met werknemers.
Dit is nefast voor de samenleving en de solidariteit tussen de werknemers.

Ten laatste verwacht de regering van de vakbonden sociale vrede. Het miskennen van het sociaal overleg op kap van de werknemers is geen goede zet van de regering in die richting.


Het ABVV houdt zich aan het gemeenschappelijk actieplan en zijn doelstellingen en heeft een eerstvolgende afspraak op 11 maart om 11u op het Muntplein te Brussel.

vrijdag 6 februari 2015

Resultaat van het nationaal overleg. Waarom ABVV dit niet wil tekenen?

Zoals je allicht al hebt vernomen is er binnen de groep van 10 (nationale onderhandelaars van werkgevers- en vakbonden) een ontwerpakkoord afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over loonontwikkeling voor de komende jaren. Dit ontwerp is door ABVV afgekeurd, binnen ACV/LBC wordt dit volgdende week besproken en ACLVB heeft het ontwerp akkoord onmiddellijk goedgekeurd. Ook de regering steunt dit ontwerpakkoord.

Waarom hebben onze onderhandelaars (Rudy De Leeuw en Marc Goblet) beslist om dit ontwerp niet te ondertekenen?

Van zodra vorig jaar de regeringsmaatregelen bekend werden gemaakt waren wij als ABVV verontwaardigd over de maatregelen rond loonnorm, index en eindeloopbaanregelingen die nationale onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden sterk zouden inperken. Met enkele succesvolle acties en stakingen hebben we, samen met de andere vakbonden, duidelijk gemaakt aan zowel regering als werkgevers dat deze maatregelen voor ons onaanvaardbaar waren.

Onze krachtlijnen bij de acties waren:

intrekken van de indexsprong en vrijwaren van een daadwerkelijke vrijheid van onderhandelen over de koopkracht
verankeren van een sterke sociale zekerheid en van gewaarborgde vervroegde uittredingsstelsels, inclusief behoud pensioenleeftijd op 65 jaar
uitvoeren van een investerings- en herstelbeleid met kwaliteitsvolle banen, evenals het behoud van kwaliteitsvolle openbare diensten en het stopzetten van de aanvallen tegen de statuten in het openbare ambt
uitvoeren van een rechtvaardige fiscaliteit via een rechtvaardiger bijdrage van de kapitaalsinkomsten

De ABVV onderhandelaars hadden als taak om diezelfde krachtlijnen te verdedigen tijdens de onderhandelingen.
Helaas zijn zij er niet ingeslaagd voldoende van deze punten te realiseren en hebben zij beslist het resultaat van de onderhandelingen niet te steunen.
En terecht.... vele duizenden ABVV leden hebben hiervoor de voorbije maanden gestaakt en actie gevoerd. Indien dit alles zou afgesloten worden met een akkoord, waarin zo goed als niets bereikt is, zou dit getuigen van weinig respect van onze nationale leiding naar de leden. Wij vinden het eerlijker om geen akkoord te tekenen waar men niet kan achterstaan.

Wat is nu de inhoud van dit ontwerpakkoord?

Loonkostontwikkeling voor 2015 - 2016.
- Er kan een stijging van de loonmassa (d.i. de totale kost voor de werkgever) gerealiseerd worden van max. 0,5% op jaarbasis.
 Dit komt overeen met een stijging van 0,375% brutoloon. Het wordt aanbevolen dit te besteden aan 'toekomstgerichte maatregelen' (vergrijzing, langer werken, mobiliteit, vorming,...)   of financiële elementen die voordelig zijn voor werkgever als werknemer.
- Eveneens is het mogelijk een nettoloonsverhoging te realiseren van max 0,3% van de loonmassa.
  Om dit te kunnen realiseren wordt het max bedrag voor maaltijdcheques verhoogd met 1 euro zodat wie nu een maaltijdcheque van 7€ heeft deze zou kunnen verhogen naar 8€
  (dit is een mogelijkheid voor ons TBE BASF) en wordt het max bedrag van de bonus dat in het kader van CAO90 kan gegeven worden verhoogd naar 3200 euro zodat zij die nu
  al een maximale bonus zouden hebben deze ook kunnen verhogen. (Laat je niet misleiden! Het is in dit ontwerp niet toegestaan om zowel de maaltijdcheque te verhogen als tegelijkertijd een bonus toe te kennen.)

SWT (brugpensioen) en tijdskrediet.
- In het ontwerpakkoord wordt aan de regering gevraagd om in de periode 2015-2016 de leeftijd voor SWT voor o.a. zware beroepen en nachtarbeid te behouden op 58 jaar.
- Eveneens wordt gevraagd om, voor dezelfde periode, de leeftijd voor landingsbaan op 55 jaar te behouden voor zware beroepen en lange beroepen.

Welvaartsaanpassingen.
- De sociale partners vragen in het ontwerpakkoord om uitkeringen en minimumpensioenen te verhogen zodat zij het niveau van de Europese armoededrempel bereiken.
  (Vermits Europa al meermaals erop gewezen heeft dat de minimum uitkeringen in België te laag zijn en moeten verhoogd worden tot de armoededrempel is deze vraag in
  het akkoord eigenlijk  een overbodige vraag.)

Wat ontbreekt in het akkoord en is voor ABVV prioriteit?

- Maatregelen rond 'beschikbaarheid voor SWT-ers' (zie ons vorige pamflet  www.abvv-basf.be) . Deze zijn voor ons onrechtvaardig! Over deze maatregelen zal volgende week opnieuw  onderhandeld worden.  Uiteraard zullen onze nationale vertegenwoordigers deelnemen aan deze besprekingen.
- Afschaffen indexsprong. Een indexsprong betekent een verlies van inkomen. Misschien niet nu of dit jaar maar op termijn wanneer de consumptieprijzen sterk stijgen zal ons
  loon deze evolutie niet volgen. Bovendien is de indexkorf de voorbije jaren al dusdanig aangepast dat een reële prijsstijging het indexcijfer nog nauwelijks doet stijgen.
  Meer info over de indexsprong en de gevolgen vind je hier
  http://newsletters.accg.be//nl/read/d85a41edf27df07883abcba7d6b98386c4b664a5

- Rechtvaardige fiscaliteit. De vraag van de vakbonden om vermogens meer te belasten i.p.v. arbeid is gereduceerd tot een vraag naar de invoering van een tax shift
  (een belasting op de meerwaarde bij verkoop van aandelen). Alhoewel we beseffen dat zelfs deze vraag al voor sommige partijen moeilijk ligt, is een tax shift voor
  ABVV onvoldoende om tot een rechtvaardiger belasting te komen.

Hoe nu verder?

Eerst en vooral is het afwachten of het ACV het ontwerpakkoord zal goedkeuren of verwerpen.
Afhankelijk hiervan zullen we als ABVV bepalen of/en welke acties we de komende weken zullen nemen.
We houden je op de hoogte.