woensdag 12 november 2014

Waarom staken op 24 november (deel 1)

Meer dan 120.000 mensen, die leven van wat zij verdienen door te werken voor een baas, hebben vorige week in Brussel betoogd tegen de regeringsmaatregelen. Een veelvoud van hen heeft gestaakt. Velen zijn misnoegd omdat o.a. door de invoering van een indexsprong hun koopkracht zal dalen. Dit bovenop de loonnorm waardoor de lonen de komende jaren niet meer mogen stijgen.

'Iedereen moet zijn steentje bijdragen." zegt de regering. Maar is dat zo?
Winsten uit financiële transacties worden in België nauwelijks belast. Diegenen die rijk worden door enkel te speculeren worden door deze regering met rust gelaten en moeten blijkbaar geen 'steentje bijdragen', in tegendeel zelfs. Dit is vorige week nog maar eens aangetoond door de uitspraken van Marc Coucke die, nadat hij 1,45 miljard winst had gehaald uit de verkoop van Omega Pharma, hierop geen enkele euro belast wordt. Hij zei dat hij geen belasting wenst te betalen want hij vindt de schatkist een bodemloze put. Deze arrogante houding is niet vreemd binnen de kringen van super-rijken in België. Het zijn diezelfden die vinden dat ons loon een 'handicap' is en dat wij 'al te veel verdienen'.

Indien de regering meer inkomsten wil... dan moet men in de eerste plaats andere belastingen heffen dan deze op inkomsten uit arbeid.
Neen, wij willen niet inleveren ... en daarom staken wij op 24 november.

Verdeling van de rijkdom in België.

Dat er mensen zijn die minder verdienen dan wij.... weten we.
Dat er mensen zijn die méér verdienen.... ook dat weten we.

Maar hoeveel is het verschil tussen het inkomen van de 20% armsten en dat van de 20% rijksten?
Probeer eerst zelf een schatting te maken en bekijk dan het filmpje.

klik op de tekening om het filmpje te openen.vrijdag 7 november 2014

donderdag 23 oktober 2014

Gelukkig is (was) er nog de index

Als we niet reageren verliest iedereen meer dan 1000 euro per jaar aan koopkracht.
Wat ga jij doen?
Ben jij bereidt om te besparen op voeding of op kledij? Of ga je een doktersbezoek of een dirngende reparatie aan je huis uitstellen? Of schrap je een vakantie of studieuitgaven voor je kinderen?

Wil je dat je koopkracht en dus de index behouden blijft.... staak dan mee op 6 november!!!

woensdag 15 oktober 2014

Actieplan en mobilisatie vakbonden tegen regeringsmaatregelen.

Zonet heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront van ABVV-ACV-ACLVB haar actieplan tegen de regering voor rijken en bazen afgekondigd.
De aanvallen van deze radicaal rechtse regering zijn snoeihard !
Ons antwoord dient doordacht en doeltreffend te zijn !
Daarom zijn volgende beslissingen genomen :


1. Nationale massabetoging te Brussel op
donderdag 6 november
(deelnemers zijn gedekt door een stakingsaanzegging).2. Interprofessionele provinciale 24u-stakingen op :

*
24 november : Antwerpen - Limburg - Luik - Luxemburg

* 1 december : Oost- en West-Vlaanderen - Henegouwen

* 8 december : Waals en Vlaams Brabant3. Nationale algemene 24u-staking op
maandag 15 december

Vanaf heden start de mobilisatie voor de verschillende stappen van het actieplan.
Het is de bedoeling om alle werknemers te informeren en te mobiliseren tegen de sociale horrorcatalogus van deze regering voor rijken en bazen (index, loon, pensioen, sociale zekerheid, openbare diensten, ...).

Volgende week woensdag 22 oktober zal er om 19 u een interprofessionele militantenvergadering doorgaan in het ABVV Ommeganckstraat 47-49 | 2018 Antwerpen waar Rudy De Leeuw de regeringsmaatregelen en de vakbondsstrategie zal toelichten.
Wij roepen al onze leden op deel te nemen aan de 3 actiedagen.
Gelieve je naam door te geven zodat we tijdig de voorziene stakersvergoeding kunnen aanvragen en gelieve STA in te geven als afwezigheidscode.

maandag 13 oktober 2014

Flitsbericht. Aanvragen brugpensioen (SWT), CAO 17 en tijdskrediet.

Rond brugpensioen (SWT) heeft de regering volgende maatregelen opgenomen in het regeerakkoord:

Iedereen die nog wenst gebruik te maken van de huidige regeling moet dringend en vóór 27 oktober zijn aanvraag doen.

Rond tijdskrediet en landingsbaan is het volgende in het regeerakkoord opgenomen:
De tekst is minder duidelijk. Wat bedoeld men met ‘uit doven’? Zijn landingsbanen deeltijds of 4/5 tussen 50 en 54 jaar nog mogelijk? Wordt ‘niet-gemotiveerd tijdskrediet’ geschrapt of wordt enkel de uitkering en de gelijkschakeling voor pensioen geschrapt?


Iedereen die nog wenst gebruik te maken van de huidige regeling raden wij aan om dringend en vóór 31 dec 2014 een aanvraag te doen wanneer je 55 jaar of ouder bent en wenst gebruik te maken van landingsbaan op 55, 56, 57, 58 of 59 jaar. Ook ploegmedewerkers die in het stelsel (4/5) willen stappen vanaf hun 50 jaar moeten dit jaar een aanvraag doen.

Let op !!!
Je moet je aanvraag zelf indienen bij je personeelsdienst en zij moeten voor het verstrijken van de termijn je aanvraag doorsturen.


Uiteraard kun je met informatieve vragen hieromtrent ook steeds bij ons terecht.
Laat je vakbond weten of je naar aanleiding van deze brief een aanvraag hebt ingediend. Zo kunnen wij dit mee opvolgen.

De komende weken zullen we nog uitvoerig informeren over de andere maatregelen van het regeerakkoord die betrekking hebben op je werksituatie.

donderdag 9 oktober 2014

maandag 29 september 2014

dinsdag 24 juni 2014

woensdag 4 juni 2014

Logistieke dialoog: stand van zaken.

Vandaag hebben we opnieuw met de werkgever samengezeten in het kader van de logistieke dialoog.
De werkgever heeft zijn visie nog verder toegelicht waarin de afbouw van looncomponenten voor hen een noodzakelijkheid is.

Opnieuw hebben wij, samen met de collega's van de andere vakbonden, gesteld dat wij geen mandaat hebben om hierover te praten, bovendien zien wij de noodzakelijkheid hiervan niet.
Een optimalisatie van organisatie en planning zijn voor ons betere pistes om tot een nog efficiëntere logistieke afdeling te komen.

De geplande gesprekken van volgende week zijn daarom geschrapt.
De werkgever zal nu de tijd nemen om te bepalen welke maatregelen hij wenst te nemen.

Uiteraard zullen wij onze rol als vakbond blijven innemen en gepast reageren op ieder werkgeversvoorstel dat zal bekend gemaakt worden.
Wij zullen naar onze leden blijven communiceren indien er alsnog verdere gesprekken volgen of indien er maatregelen worden bekendgemaakt.

maandag 26 mei 2014

Opgelet: Laat je niet misglijden !

Vorige vrijdag heeft de werkgever een communicatie verstuurd rond stelsels van thuiswerk en glijtijd, deze laatste wordt vanaf 1 januari 2015 ingevoerd. Geen enkele politieke partij heeft voorbije weken zo’n misleidende informatie gegeven als de werkgever nu rond glijtijd. Wie enkel de mail leest kan veronderstellen dat men, in afspraak met de dienst, ervoor kan kiezen te komen werken tussen 6 en 9u en/of tussen 14u45 en 18u45. Zo is het mooi weergegeven in een tijdsbalk. Daar waar glijtijd is ingevoerd (bv Bayer) gebeurt het volgens dit eenvoudig principe. Echter niet op de TBE BASF…. maar daarvoor moet je doorklikken naar intranet.

Daar kom je twee nieuwe begrippen tegen: ‘spertijd’ en ‘eigen tijd’.
Spertijd is bedoeld om busgebruikers uit te sluiten. Doch ook anderen moeten opletten dat zij of vóór 7u31 binnenkomen of anders tot na 17u10 blijven. Je zal dus goed op de klok moeten kijken om tijdig binnen te komen en lang genoeg te blijven. Misbruiken en misverstanden zijn dan ook niet uitgesloten.
Een ander nieuw begrip is ‘eigen tijd’. Van fietsers die douchen, mensen die de krant lezen, een boterhammetje eten, een sigaretje roken,… wordt verwacht ‘eigen tijd’ in te geven. Het is logisch dat fietsers die zich willen douchen voor de arbeidstijd vroeger komen, daarvoor is geen nieuwe registratie nodig. De invoering van een nieuw begrip is er echter voor iedereen en zal de sfeer tussen collega’s niet verbeteren…

Het zal je daarom niet verwonderen dat wij als ABVV/BBTK ons niet kunnen vinden in deze modaliteiten. Wij hebben dan ook deze CAO niet goedgekeurd maar meerdere voorstellen gedaan om tot een beter en vooral transparanter systeem te komen. De werkgever en de collega’s van LBC en ACV vinden dit voorstel echter een goed stelsel en zijn hierover  tot een akkoord gekomen.

dinsdag 6 mei 2014

Logistieke 'dialoog' stand van zaken.

Op woensdag 30 april heeft de werkgever geantwoord op de vragen die wij gesteld hadden.
Je vindt deze via onderstaande link.
Let op: dit is geen letterlijke weergave van de antwoorden maar hoe wij die begrepen hebben.

Uiteraard hebben wij bedenkingen bij bepaalde antwoorden.
Voor ons moeten de planning en de organisatiestructuur wel degelijk als eerste worden verbeterd.
Wij zijn er van overtuigd dat dit een wezenlijke kostenbesparing kan realiseren.
Om die reden zullen wij daarover, ook dankzij informatie die wij van jullie krijgen, concrete voorstellen doen.
Voorstellen tot een verbeterde structuur zullen we, samen met de collega's van de andere vakbonden, brengen op een volgende vergadering.

Wij zijn van mening dat discussies over loonvergelijkingen niet aan de orde zijn.
De doelstelling van de werkgroep 'lagere loonkost en efficiëntere inzet medewerkers' is niet de onze.
Volgens ons kan een efficientere en competitievere logistieke werking enkel wanneer men 'slimmer' gaat werken en niet wanneer men goedkoper gaat werken.
Het is evident dat wij dan ook inzicht krijgen in de kostprijs van de logistiek in de prijs van het eindproduct.

antwoord op onze vragen

vrijdag 18 april 2014

Eerste vragenlijst aan werkgever ter voorbereiding van logistieke 'dialoog'.

Wij gaan ervanuit dat de huidige situatie van alle logistieke diensten in de competiviteitsstudie tot in detail is bekeken en dat de voor- en nadelen van eventuele wijzigingen eveneens zijn afgewogen. Vandaar dat wij volledige en correcte antwoorden kunnen verwachten op volgende vragen:

1.    Hoeveel bewegingen (aantal camions, treinen, boten, afvullingen) worden momenteel door alle logistieke diensten gelegen op de site uitgevoerd? Met ‘alle diensten’ verstaan wij óók deze van de strategische partners, deze van contractoren en deze van productie. Graag een overzicht van de voorbije jaren en opgedeeld in dagdelen per maand. Enkel hierdoor kunnen we inzicht krijgen in eventuele problemen van wisselende workload en evolutie.
2.    Welke medewerkers zijn vandaag tewerkgesteld in al deze diensten? Aantal FTE’s, leeftijdsstructuur, statuut, looncategorie, shiftstelsel. Gelieve een overzicht te geven van de evolutie van voorbije jaren en eventuele verschillen op maandbasis.
3.    Wij hebben al jaren geleden voorgesteld de mogelijkheid te onderzoeken om alle logistieke diensten onder te brengen in één logistieke afdeling. In hoeverre is dit voorstel mee bekeken in de studie en wat zijn hiervan de besluiten?
4.    Bij een efficiëntieverbetering van logistieke activiteiten gaan we ervanuit dat niet enkel de uitvoerende taken van de werknemers zijn onderzocht maar eveneens de taken van planning en leidinggevenden alsook de inzet van materiaal en installatie. Is dit gebeurd? Welk resultaat?
5.    De voorbije jaren zijn verschillende voorstellen gedaan, zowel door leidinggevenden als door medewerkers, om taken beter te organiseren en te plannen. Graag hiervan een opsomming per dienst. Wat is hiervan gerealiseerd? Om welke reden zijn voorstellen nog niet ingevoerd?
6.    Ook in het kader van Opal zijn vele voorstellen gedaan. In hoeverre zijn deze mee genomen in de studie?
7.    Wat is de exacte meerwaarde van meer flexibele inzet per dienst? Wat zijn negatieve gevolgen? Wat zijn de denkpistes hierin (aantal uren, verschillende uurroosters, uitbreiding takenpakket binnen logistiek, uitbreiding takenpakket buiten logistiek,…)?
8.    Wat zijn de exacte voor- en nadelen van uitbesteding BASF diensten (ervaring, betrokkenheid bij de onderneming, veiligheidshouding,…)? Wat zijn de voor- en nadelen van inbesteding van niet-BASF diensten?
9.    Welk voordeel moet een besparing binnen de logistieke afdelingen hebben op de prijs van het eindproduct?
10.  De productiekosten van een scheikundige onderneming, ook deze van de logistieke afdeling, moeten vergeleken worden met deze van andere scheikundige ondernemingen (en niet met deze van een onderneming die enkel logistieke activiteiten doet). Is deze vergelijking gemaakt? Wat is hiervan het resultaat? 

donderdag 3 april 2014

Logistieke 'dialoog': een eerste reactie.

Gisteren is op een extra ondernemingsraad het resultaat bekendgemaakt van de competiviteitsstudie van de logistieke diensten. Het resultaat laat zich, volgens de directie, in enkele woorden samenvatten: de loonkost is te hoog en er is onvoldoende flexibele inzet van personeel. Ons is, als syndicale vertegenwoordiging, gevraagd de komende maanden deze thematiek verder mee uit te werken. Uiteraard is het afbouwen van loon en werkomstandigheden geen syndicale opdracht. Toch zullen we als ABVV deelnemen aan deze ‘logistieke dialoog’ en wel om volgende redenen:
De gehele studie is vanuit een ‘boekhouders-visie’ bekeken. Vooral het financiële verschil met externe bedrijven is bekeken. Wij bekijken de logistieke diensten als een waardevol deel van de gehele onderneming en zullen het belang van eigen diensten blijven benadrukken. Onze vertrekbasis voor deze gesprekken is de wetgeving rond welzijn, sectorale akkoorden rond loon en arbeidsstelsels en afspraken die de voorbije jaren op de site zijn gemaakt. Onze visie op wetgeving willen we, samen met jullie praktijk-ervaringen van elke dag, inbrengen in het debat om de visie van de werkgever waar nodig bij te sturen of te weerleggen. Wij zullen er alles aan doen om uitbesteding van diensten tegen te gaan maar wensen ook duidelijk te stellen dat flexibiliteit zijn grenzen kent.
We vinden het bijzonder frustrerend nu gedwongen te worden om in te stappen in een scenario van ‘dialoog’ die moet afgerond worden tegen 30 juni omdat wij als ABVV reeds vanaf 2005 aan de directie gevraagd hebben een logistieke dialoog op te starten. Wij waren, en zijn nog steeds, van mening dat een clustering van alle logistieke activiteiten op de site een meerwaarde kan zijn, zowel voor de onderneming als voor de 226 betrokken medewerkers. Helaas vond de directie de tijd ‘niet rijp’ om deze gesprekken eerder te starten. Hierdoor is bijna 10 jaar verloren gegaan! Wij zullen ons dan ook niet laten opjagen om vlug ondoordachte conclusies te trekken of beslissingen te nemen

Tijdens de komende gesprekken zullen dienst per dienst onder de loep genomen worden. We zullen dan ook telkens de betrokken medewerkers van de diensten zo nauw mogelijk betrekken. Jullie visie en ervaring blijft voor ons uiteraard ons uitgangspunt!

vrijdag 21 maart 2014

Oproep Europese Betoging 4 april in Brussel

Graag willen we je oproepen deel te nemen aan de Europese Betoging van VRIJDAG 4 APRIL in Brussel.

Waarom is betogen voor een socialer Europa nu, enkele maanden voor de verkiezingen, broodnodig?


LANGER WERKEN
LOONNORM VAN 0% BLOKKEERT STIJGING VAN DE MAANDLONEN
DE MIDDENKLASSE WORDT STEEDS ARMER
WERKLOOSHEID BIJ JONGEREN BLIJFT STIJGEN
VAKANTIEGELD EN OPZEGVERGOEDINGEN WORDEN MEER BELAST
OOK IN BELGIE WERKEN MENSEN VOOR 5 EURO/UUR
REGELS ROND SOCIAAL OVERLEG EN WELZIJN OP HET WERK WORDEN AFGEBOUWD

Dit alles is het gevolg van Europese richtlijnen die reeds eerder zijn ingevoerd of die binnenkort worden goedgekeurd. Het Europese beleid maakt het moeilijk voor iedereen die probeert door ‘gewoon te werken’ zich een redelijke levensstandaard te verschaffen. Deze richtlijnen worden door de Belgische en Vlaamse regering naadloos opgevolgd en in wetten omgezet. Het Europa van morgen wordt een Europa waarin een meerderheid van de bevolking moet inleveren en welstand zal verliezen. Het Europa van morgen is een Europa waarin het kapitaal nog meer dan vandaag hoogtij viert.

Alsof het nog niet erg genoeg is….
25% van de jongeren onder de 25 jaar in Vlaanderen is werkloosheid. Daarmee scoren we niet beter dan het Europees gemiddelde. Opvallend is ook dat steeds meer hoger opgeleiden geen werk vinden. Het liberale verhaal van ‘wie wil vindt automatisch werk’ klopt dus niet.
Ten gevolge van het verlengen van een wachttijd waarin pas afgestudeerden geen werkloosheidsuitkering krijgen is het aantal jongeren dat beroep moet doen op een leefloon tot 17% gestegen. Het is evident dat het groot aantal werklozen een enorme meerkost is voor de sociale zekerheid. Een betere arbeidsherverdeling, door arbeidsduurvermindering,  is de enige goede oplossing. Helaas kiezen de meeste partijen voor verdere besparing in de sociale zekerheid.


Alsof het nog niet erg genoeg is….
Profiteren vele bedrijven van een lagere levensstandaard in Oost-Europese landen om goedkope arbeidskrachten naar België te halen. De nieuwe Oost-Europese landen hebben de rol over genomen van de Noord-Afrikaanse landen 20 jaar geleden en van de kolonies 50 jaar geleden. Verdere uitbreiding van de Europese Unie zorgt telkens voor goedkopere arbeidskrachten. Poolse arbeiders die werken aan 8 euro/u worden nu reeds vervangen door mensen uit Wit-Rusland en Oekraïne. Ook in België zien we deze praktijken van soicale dumping en worden mensen tewerkgesteld aan lonen die lager zijn dan het wettelijk minimum. http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1804443/2014/03/03/Hoofdverdachten-sociale-dumping-We-dachten-correct-bezig-te-zijn.dhtm

Alsof het nog niet erg genoeg is….
Worden brugpensioenregelingen verder afgebouwd. De regering neemt (fiscale) maatregelen zodat stoppen met werken vóór 65 jaar financiële gevolgen heeft. Bovendien tellen periodes van brugpensioen en bepaalde vormen van tijdskrediet niet langer mee in de berekening van je pensioen. Maar ook de bijpassingen van werkgevers worden op verschillende bedrijven verminderd. De boodschap van regering en patronaat is duidelijk ‘mensen die niet werken zijn niet productief en moeten geactiveerd worden’. Welke plannen het VOKA nog in petto heeft vind je hier: http://www.tweeprocent.be/voorstel/de-regering-neemt-de-nodige-maatregelen-zodat-de-automatische-loonindexering-en-de#analyse

Alsof het nog niet erg genoeg is…..
Wil de Europese commissie alle sociale en veiligheidsregels die ooit zijn afgesproken herzien en reduceren (REFIT programma). Zo wenst men de regels rond blootstelling aan cancerogene producten af te zwakken. Ook wenst men de bevoegdheden van vakbonden in de deelstaten om te onderhandelen beperken. Onder de noemer van ‘gelijktrekken van arbeidsvoorwaarden in heel Europa’ krijgen we een achteruitgang niet enkel van afspraken rond loon en werktijden maar dus ook over veiligheid- en gezondheids-regels.
http://www.abvv.be/web/guest/news-nl/-/article/1993534/&p_l_id=10187

Alsof het nog niet erg genoeg is….
Worden er weinig of geen maatregelen genomen om fiscale fraude en witte boord criminaliteit tegen te gaan. 

Alsof het nog niet erg genoeg is….
Worden meer en meer collega’s die opkomen voor hun stakingsrecht gerechterlijk vervolgd en bedreigd met politie, waterkannonen en boetes.Praktisch:
Deze betoging in Brussel is gedekt door een stakingsaanzegging.
Concreet betekent dit dat mensen vanaf de nachtshift van donderdag 3 april en alle ploegen en dagdienst van vrijdag 4 april die willen deelnemen STA kunnen ingeven om hun afwezigheid te rechtvaardigen.
Alle deelnemers ontvangen een stakersvergoeding van 30 euro en een maaltijdvergoeding van 10 euro.
Wij vragen uitdrukkelijk om ons te verwittigen indien je wenst deel te nemen zodat wij deze vergoeding kunnen in orde brengen.

Vervoer naar Brussel met de trein.
Wij verzamelen met onze delegatie om 9u in de vertrekhal van het Centraal Station in Antwerpen.
(treintickets worden door ons voorzien)

WIJ HERINNEREN ER HIERBIJ AAN DAT VOETZOEKERS VERBODEN ZIJN OMWILLE VAN DE VEILIGHEID;
EVENEENS VRAGEN WE OM ALCOHOLGEBRUIK TE MATIGEN;

Affiche van deze betoging:
https://drive.google.com/file/d/0B8H1PPzHcbJodmljUDFPQW1UNjg/edit?usp=sharing

maandag 3 maart 2014

Referendum CAO

Het referendum over het ontwerpakkoord voor de CAO 2014-2015 voor werknemers en baremabedienden van BASF Antwerpen N.V., Solvin N.V., BASF Belgium Coordination Center , Styrolution Belgium N.V. en Eurochem Antwerpen N.V., zal doorgaan in B340/1 op:

Maandag   Dinsdag     Woensdag     Donderdag     Vrijdag
10/mrt        11/mrt         12/mrt           13/mrt           14/mrt
06h-18h    06h-18h      06h-18h         06h-18h       06h-12h
20h-01h    20h-01h                                               Telling


Alle medewerkers die aangesloten zijn bij één van de vakbonden kunnen hun stem uitbrengen.
Gelieve je badge mee te brengen.

woensdag 19 februari 2014

Voorontwerp CAO 2014 - 2015: informatie.

Samenvatting van het ontwerp:
https://drive.google.com/file/d/0B8H1PPzHcbJoekRfZEs2eDMyUWM/edit?usp=sharing

Integrale ontwerp:
https://drive.google.com/file/d/0B8H1PPzHcbJoYkZoZnJhVTc4ams/edit?usp=sharing

Om deze links te openen: kopiëren en plakken in nieuw tabblad van internet explorer (of google chrome)
Om af te printen: rechter muisknop gebruiken

vrijdag 14 februari 2014

Ledenbevraging CAO 90 en indexaanpassing.

Zoals je ondertussen weet hebben wij gisteren een ontwerp CAO afgesloten.
Als ABVV zijn wij tevreden over dit ontwerp maar uiteraard is het aan jou om je hierover uit te spreken.
Dit kan in een referendum dat zal lopen van 10 tot 14 maart.
Vanaf woensdag 19 februari zullen we, samen met de collega's van de andere fracties, dit ontwerp toelichten in alle controlekamers en diensten.
Een gedetailleerde planning mag je begin volgende week verwachten.

De bevraging onder onze leden rond CAO 90 die wij vorige vrijdag hebben gestart wordt hiermee vroegtijdig stopgezet.
Wij danken iedereen die zijn mening via deze bevraging heeft gegeven.
Ongeveer 30% van onze leden heeft aan deze bevraginng deelgenomen.
67% heeft zich uitgesproken tegen onderhandelen over CAO 90.

Voorbije week heeft men op nationaal niveau binnen de 'groep van 10' (werknemers/werkgeversvertegenwoordigers) een overeenkomst bereikt over de nieuwe samenstelling van de indexkorf.
Door de nieuwe samenstelling van deze korf liljkt het alsof alles 12,5% goedkoper is geworden. Gevolg daarvan is dat het veel langer zal duren alvorens de lonen zullen worden aangepast met de levensduurte.
Ondanks dit was het indexcijfer gedurende de voorbije maanden voldoende gestegen om de lonen in de sector scheikunde aan te passen.
Daarom zulllen de lonen in de sector met 2% verhoogd worden.

Je vindt de aangepaste loontabel in de pagina 'documenten' op deze website.

Voorontwerp CAO 2014 - 2015.

Voorbije nacht werd een ontwerpakkoord van CAO 2014-2015 bereikt tussen de werkgevers en vakbonden van de Technische Bedrijfseenheid Site BASF Antwerpen ( BASF Antwerpen NV, BASF Coordination Center Comm.V., EuroChem Antwerpen NV, Styrolution Belgium NV en SolVin NV).

Het ontwerp van akkoord zal in detail worden toegelicht door de vakbondsafvaardigingen vanaf woensdag 19 februari. Het zal vervolgens ter stemming worden voorgelegd in de week van 10 maart.
Verdere details volgen.

De kernpunten van het bereikte voorakkoord zijn de volgende:
- individuele werkzekerheid tot en met 31 december 2018 gewaarborgd
- diverse verbeteringen wat betreft tewerkstelling
- voornaamste elementen van koopkrachtverbetering:
· invoering vanaf 1 april 2014 van een maaltijdcheque van 7€/gewerkte dag (met maximaal wettelijk                 toegelaten werkgeversaandeel van 5,91€ en minimum verplicht werknemersaandeel van 1,09€).                  Tegelijk worden, zoals voorzien in de wetgeving, de huidige maaltijdprijzen aangepast naar reële                    kostprijs.
·      volledige harmonisering van de bedrijfspensioenplannen voor werknemers en bedienden met ingang               vanaf 1 januari 2015:
- de werknemers hebben hierdoor vanaf 1 januari 2015 het betere bijdrageplan (bekend als
‘nieuw DC plan’) van de bedienden met alle voorwaarden.
- de bedienden hebben hierdoor vanaf 1 januari 2015 het betere spaarplan van de werknemers met
alle voorwaarden.
· invoering vanaf 1 april 2014 van een tussenkomst in het privé- internetabonnement voor een bedrag van         20€/maand met aanrekening van een ‘voordeel alle aard’ van 5€/maand; concreet: 17€ netto per                   maand
- verbetering van een aantal sociale arbeidsvoorwaarden – voornaamste elementen:
· Zolang medewerkers voltijds werken, kunnen zij vanaf 55 jaar jaarlijks een extra betaalde dag                       opnemen
· Eengemaakte opzegtermijnen voor werknemers en bedienden: verbetering van de nieuwe wettelijke               regeling (dus verlenging van de opzegtermijnen) voor alle medewerkers
· Verlenging van de bestaande SWT-regelingen (het vroegere ‘brugpensioen’) op 56 en 58 jaar tot 30             juni 2016, voor zover wettelijk mogelijk.

Tot hier de korte samenvatting van de het bereikte ontwerpakkoord van CAO 2014-2015.

woensdag 22 januari 2014

Nachtwerk is een aanslag op je lichaam

Nachtwerk is niet gezond, maar de effecten zijn nog sterker en starten veel sneller dan werd gedacht.

Het is al langer geweten dat nachtwerk een belasting is, waarvan de effecten na een paar jaar zichtbaar worden: meer maagzweren, meer hartproblemen, meer diabetes en kanker dan gemiddeld.

Maar nieuw onderzoek dat verschijnt in de Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), verwonderde zelfs de betrokken onderzoekers. ‘Het effect is ernstiger en veel sneller dan we dachten.’ De effecten zaten tot in de genen, en ze leken verdacht veel op vroegtijdige veroudering.

Een dozijn onderzoekers van de Universiteit van Surrey, onder leiding van Derk-Jan Dijk, liet een groep van 22 mannen en vrouwen, allemaal twintigers, in drie dagen opschuiven naar een leefritme dat twaalf uur in de tijd verschoven was.

Met andere woorden: hun dag was nacht geworden. In drie dagen heeft je lichaam niet de kans om je biologische klok met twaalf uur te verzetten. De biologische klok van de 22 jonge mensen liep dus uit fase met de werkelijkheid. Wie al eens van hier naar New York (zes uur tijdsverschil) of Los Angeles (negen uur tijdsverschil) is gevlogen, weet wat er gebeurt als je interne klok niet gelijkloopt met de klok waarnaar je leeft: jetlag, een ferme reiskater.

Van zo’n decalage tussen je biologische klok en de werkelijke tijd ben je flink van slag, dat is geen nieuws. Je hongergevoel met de bijbehorende productie van maagsappen schiet in gang als je lichaam vindt dat je moet eten, niet op het moment dat er eten beschikbaar is. En op het moment van de maaltijd is je lichaam dan weer niet op verteren ingesteld. Je urineproductie vertraagt terwijl je op bent, en schakelt naar normaal tempo wanneer je in bed ligt. Je spierkracht, concentratievermogen, lichaamstemperatuur, wondheling, hormonen, allemaal pieken ze op de verkeerde momenten, en zitten ze in een dal wanneer je ze nodig hebt. Al bij al: je bent een pak watten met hoofdpijn.

Maar veel meer dan wat tijdelijk ongemak leek dat niet te zijn. Na een paar dagen heeft je biologische klok zich gelijk gezet met het ritme van licht en donker ter plaatse en is het leed geleden.

Toch bij een reiskater. Maar niet bij ploegenwerk of nachtwerk, want dan is je werktijd verschoven ten opzichte van licht en donker, terwijl je biologische klok zich dagelijks gelijk zet op de zon, en dus continu uit fase blijft met je ritme van werken en slapen. Nachtwerkers leven met een voortdurende jetlag.

Meer dan ongemak
En zo’n jetlag is meer dan wat ongemak, zo stelden de onderzoekers nu vast. Van al je genen zijn er zes procent die in een 24 uursritme op en af golven, aangestuurd door je biologische klok. Zes procent lijkt niet veel, maar het zijn er wel 1.396, zo zagen de vorsers bij hun proefpersonen vóór die aan de test begonnen. Na drie dagen, toen hun biologische klok twaalf uur uit fase zat met hun leefritme, bleken er nog welgeteld 39 van die genen hun ritme vastgehouden te hebben. Al de rest was van slag. En bovendien waren 180 genen die normaal constant aan staan, aan het golven gegaan. De onderzoekers waren zelf verrast hoeveel lichaamsprocessen in de soep draaiden.

Een van de opmerkelijkste vaststellingen is dat nachtwerk wel eens hetzelfde effect zou kunnen hebben als verouderen. Naarmate we ouder worden, wordt het dagelijkse stijgen en dalen van de expressie van onze genen minder uitgesproken. ‘Slapen op het verkeerde moment zorgt er ook voor dat de signaalsterkte van onze genen vermindert, net zoals bij verouderen’ zegt Simon Archer, eerste auteur van het artikel in PNAS.

Archer wijst ook op de gevolgen voor patiënten op intensieve: zij leven in kunstlicht, hun klok kan zich niet gelijkzetten op de zon en raakt van slag, waardoor het ritme van een reeks hormonen en enzymen verschuift en ze hun geneesmiddelen anders verwerken dan mensen die wel op ritme zitten.

Pieter Van Dooren
De Standaard 22 januari 2014

vrijdag 17 januari 2014

CAO onderhandelingen TBE BASF

Na 2 dagen CAO onderhandelen zullen de besprekingen met de werkgever verdergezet worden op 12 februari en, indien nodig, eveneens op 13 februari.