dinsdag 25 juni 2013

CAO voor brugpensioen is verlengd tot 31 maart 2014.

Er is nog steeds geen nationale CAO afgesloten in de sector scheikunde. Dit heeft o.a. als gevolg dat er voor de sector geen verlenging is voor een aantal brugpensioenregelingen (werkloosheid met bedrijfstoeslag). Dit betekent concreet dat er ook op onze site mensen na 31 maart 2013 niet meer in brugpensioen kunnen gaan. Uiteraard is dit pijnlijk voor de betrokkenen. Temeer omdat de verlenging van deze regeling op het niveau van de regering reeds eerder was goedgekeurd maar enkel moest bekrachtigd worden in de sectoren.

Om een oplossing te bieden aan deze onrechtvaardigheid hebben we deze maand met de werkgever, en binnen de mogelijkheden die de wet toelaat, deze regelingen verlengd tot 31 maart 2014 voor alle medewerkers van de TBE. Deze afspraak is vervat in een CAO die is ondertekend door ABVV, BBTK, ACLVB en LBC.

We denken dat dit tegemoet komt aan de vraag van velen en bovendien is deze verlenging consequent met onze vraag om de brugpensioenregelingen te behouden.

 
Hier de officiële formulering van deze CAO:
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag.
Verlenging van bestaande regelingen.
De werkgever is bereid om de bestaande regelingen voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 58 jaar bij deze overeenkomst te verlengen tot en met 31.03.2014.
Partijen komen overeen om de bepalingen uit de overeenkomsten d.d. 16 maart 1998 (werknemers) en 12 maart 1998 (bedienden) integraal over te nemen in deze nieuwe CAO en de bepalingen betreffende "Brugpensioenstelsel 58 jaar" en 'Brugpensioenstelsel 58 jaar - zware beroepen" te handhaven voor de periode 1 april 2013 t.e.m. 31 maart 2014.
Aanvullende vergoeding.
De werkgever verbindt zich er expliciet toe om de aanvulllende vergoedingen betaald in het kader van een brugpensioenregeling verder te zetten ingeval van werkhervatting tot aan het pensioen van de betrokkene