vrijdag 18 april 2014

Eerste vragenlijst aan werkgever ter voorbereiding van logistieke 'dialoog'.

Wij gaan ervanuit dat de huidige situatie van alle logistieke diensten in de competiviteitsstudie tot in detail is bekeken en dat de voor- en nadelen van eventuele wijzigingen eveneens zijn afgewogen. Vandaar dat wij volledige en correcte antwoorden kunnen verwachten op volgende vragen:

1.    Hoeveel bewegingen (aantal camions, treinen, boten, afvullingen) worden momenteel door alle logistieke diensten gelegen op de site uitgevoerd? Met ‘alle diensten’ verstaan wij óók deze van de strategische partners, deze van contractoren en deze van productie. Graag een overzicht van de voorbije jaren en opgedeeld in dagdelen per maand. Enkel hierdoor kunnen we inzicht krijgen in eventuele problemen van wisselende workload en evolutie.
2.    Welke medewerkers zijn vandaag tewerkgesteld in al deze diensten? Aantal FTE’s, leeftijdsstructuur, statuut, looncategorie, shiftstelsel. Gelieve een overzicht te geven van de evolutie van voorbije jaren en eventuele verschillen op maandbasis.
3.    Wij hebben al jaren geleden voorgesteld de mogelijkheid te onderzoeken om alle logistieke diensten onder te brengen in één logistieke afdeling. In hoeverre is dit voorstel mee bekeken in de studie en wat zijn hiervan de besluiten?
4.    Bij een efficiëntieverbetering van logistieke activiteiten gaan we ervanuit dat niet enkel de uitvoerende taken van de werknemers zijn onderzocht maar eveneens de taken van planning en leidinggevenden alsook de inzet van materiaal en installatie. Is dit gebeurd? Welk resultaat?
5.    De voorbije jaren zijn verschillende voorstellen gedaan, zowel door leidinggevenden als door medewerkers, om taken beter te organiseren en te plannen. Graag hiervan een opsomming per dienst. Wat is hiervan gerealiseerd? Om welke reden zijn voorstellen nog niet ingevoerd?
6.    Ook in het kader van Opal zijn vele voorstellen gedaan. In hoeverre zijn deze mee genomen in de studie?
7.    Wat is de exacte meerwaarde van meer flexibele inzet per dienst? Wat zijn negatieve gevolgen? Wat zijn de denkpistes hierin (aantal uren, verschillende uurroosters, uitbreiding takenpakket binnen logistiek, uitbreiding takenpakket buiten logistiek,…)?
8.    Wat zijn de exacte voor- en nadelen van uitbesteding BASF diensten (ervaring, betrokkenheid bij de onderneming, veiligheidshouding,…)? Wat zijn de voor- en nadelen van inbesteding van niet-BASF diensten?
9.    Welk voordeel moet een besparing binnen de logistieke afdelingen hebben op de prijs van het eindproduct?
10.  De productiekosten van een scheikundige onderneming, ook deze van de logistieke afdeling, moeten vergeleken worden met deze van andere scheikundige ondernemingen (en niet met deze van een onderneming die enkel logistieke activiteiten doet). Is deze vergelijking gemaakt? Wat is hiervan het resultaat? 

donderdag 3 april 2014

Logistieke 'dialoog': een eerste reactie.

Gisteren is op een extra ondernemingsraad het resultaat bekendgemaakt van de competiviteitsstudie van de logistieke diensten. Het resultaat laat zich, volgens de directie, in enkele woorden samenvatten: de loonkost is te hoog en er is onvoldoende flexibele inzet van personeel. Ons is, als syndicale vertegenwoordiging, gevraagd de komende maanden deze thematiek verder mee uit te werken. Uiteraard is het afbouwen van loon en werkomstandigheden geen syndicale opdracht. Toch zullen we als ABVV deelnemen aan deze ‘logistieke dialoog’ en wel om volgende redenen:
De gehele studie is vanuit een ‘boekhouders-visie’ bekeken. Vooral het financiële verschil met externe bedrijven is bekeken. Wij bekijken de logistieke diensten als een waardevol deel van de gehele onderneming en zullen het belang van eigen diensten blijven benadrukken. Onze vertrekbasis voor deze gesprekken is de wetgeving rond welzijn, sectorale akkoorden rond loon en arbeidsstelsels en afspraken die de voorbije jaren op de site zijn gemaakt. Onze visie op wetgeving willen we, samen met jullie praktijk-ervaringen van elke dag, inbrengen in het debat om de visie van de werkgever waar nodig bij te sturen of te weerleggen. Wij zullen er alles aan doen om uitbesteding van diensten tegen te gaan maar wensen ook duidelijk te stellen dat flexibiliteit zijn grenzen kent.
We vinden het bijzonder frustrerend nu gedwongen te worden om in te stappen in een scenario van ‘dialoog’ die moet afgerond worden tegen 30 juni omdat wij als ABVV reeds vanaf 2005 aan de directie gevraagd hebben een logistieke dialoog op te starten. Wij waren, en zijn nog steeds, van mening dat een clustering van alle logistieke activiteiten op de site een meerwaarde kan zijn, zowel voor de onderneming als voor de 226 betrokken medewerkers. Helaas vond de directie de tijd ‘niet rijp’ om deze gesprekken eerder te starten. Hierdoor is bijna 10 jaar verloren gegaan! Wij zullen ons dan ook niet laten opjagen om vlug ondoordachte conclusies te trekken of beslissingen te nemen

Tijdens de komende gesprekken zullen dienst per dienst onder de loep genomen worden. We zullen dan ook telkens de betrokken medewerkers van de diensten zo nauw mogelijk betrekken. Jullie visie en ervaring blijft voor ons uiteraard ons uitgangspunt!