woensdag 12 juli 2017

Vakantieperiode! Even stilstaan bij enkele thema's...

Hopelijk kun je genieten van een fijne vakantieperiode. Het is voor velen een welgekomen onderbreking.
Graag willen we van de gelegenheid gebruikmaken om terug te blikken op de voorbije jaarhelft en stil te staan bij enkele actuele thema’s.

Een belangrijke vraag die velen stellen is ‘hoelang moet ik nog werken en hoe kan ik het volhouden?’
Op nationaal vlak wordt hierover druk gedebatteerd door vele politiekers. Weinigen hebben echt feeling met het leven van een gewone werknemer. Slogans zoals “mensen kiezen niet meer voor een vaste job”, “mensen zijn bereid om minder te verdienen op latere leeftijd of in functie van hun gezin” of “mensen willen graag na 65 jaar blijven werken” klinken wereldvreemd. Helaas worden wetten aangepast naar die slogans. Pensioenleeftijd is verhoogd, uitkeringen bij tijdskrediet worden verminderd of afgeschaft, zieken moeten het werk sneller hervatten, enz.
Hoe men hier in praktijk mee omgaat is een zorg die wordt overgelaten aan de ondernemingen en sociale partners.

Om die reden hebben we de voorbije maanden met de werkgever ideeën uitgewisseld over ‘hoe het werk kan aangepast worden in functie van een langere loopbaan’. Alhoewel we elkaar kunnen vinden in bepaalde standpunten zijn er ook duidelijke verschillende visies. Voor ons moet in de eerste plaats de werkomgeving en taakinhoud worden aangepast zodat een voltijdse job haalbaar blijft. Dat er in de toekomst wordt onderzocht hoe medewerkers sneller van job kunnen wijzigen is positief maar dan moeten er natuurlijk aangepaste jobs zijn. Dat er meer ruimte zou gecreëerd worden voor deeltijdsen is eveneens positief maar niet iedereen kan deeltijds werken.
Voor ons kan men mensen enkel ‘langer aan het werk te houden’ door de arbeidsduur drastisch te minderen. Voor sommigen klinkt dit naïef en tegen de tijdsgeest… toch is dit erg realistisch en heeft dit vele voordelen. Meer weten? https://www.denktankminerva.be/analyse/2017/2/22/de-kortere-werkweek-contouren-van-een-belangrijk-debat
Want alle goede intenties en maatregelen van tijdskrediet, glijtijd, thuiswerken, enz…. niet iedereen kan hier gebruik van maken.

Ook wat betreft de ‘re-integratie van zieken’ zijn we van mening dat een goede werksfeer het beste vaccin is om gezond te blijven.
En wanneer er iets misloopt of wanneer je uitgekeken bent in je huidige job is je mening geven nog steeds de eerste stap die we iedereen aanraden ;-)vrijdag 19 mei 2017

Mobiliteitsplan voor TBE BASF.

Samen met ACV/LBC en de werkgever hebben we in de mobiliteitscommissie een nieuwe mobiliteitsplan uitgewerkt. Naast de traditionele personeelsbussen zullen er ook lease-fietsen deel uit maken.
Of alle voorstellen goed of slecht zijn kun je als medewerker van de TBE zelf beoordelen.
Volgende week volgt een uitgebreide communicatie per mail.
Daarop worden er info sessies georganiseerd door de dienst facility.
Aansluitend zal je ook je mening kunnen geven in een rondvraag.


Afbeeldingsresultaat voor personeelsvervoer


woensdag 19 april 2017

CAO onderhandelingen in de sector lopen moeizaam... een vakbondsactie was nodig.

Gisteren, 18 april, hebben de vakbonden van de scheikunde actie gevoerd in het kader van de nationale CAO-onderhandelingen. De actie had plaats in Brussel waar de werkgeversorganisatie (Essenscia) een evenement hield. Er waren ongeveer 300 deelnemers van alle vakbonden.

De sectoronderhandelingen… waarover gaat dit?
In februari zijn de werkgevers en de werknemersorganisaties tot een nationaal interprofessioneel akkoord gekomen voor 2017 – 2018 (IPA). Daarin is o.a. een loonnorm afgesproken die bepaalt hoeveel de lonen kunnen stijgen en op welke leeftijd je op SWT of landingsbaan kan gaan. Deze afspraken kunnen echter pas toegevoegd worden wanneer er ook in de sector een CAO akkoord is. En pas daarna kunnen onderhandelingen starten in de bedrijven.

Waarom lopen die sectoronderhandelingen zo moeizaam?
Daar zijn verschillende redenen voor:
1. In het IPA is een loonmarge bepaald van 1,1%. Bij onderhandelingen in de sector of op bedrijven zal men maximaal moeten rekening houden met de specifieke economische situatie. In onze sector is de ‘economische situatie’ erg verschillend. In de grote bedrijven in Antwerpen (o.a. BASF, Eurochem, INEOS) zijn de jaarresultaten erg positief. Veel grote ondernemingen hebben opnieuw mooie winsten geboekt. Het is dan ook niet meer als logisch dat in deze bedrijven de lonen eenzelfde evolutie kennen. In veel kleine ondernemingen is de situatie moeilijker en zal men al tevreden zijn met een loonstijging van 1,1%. De werkgever echter is van mening dat indien de looneisen van de grote bedrijven hoger is dan 1,1% zij in de kleine bedrijven geen loonstijging zullen toestaan. Dit stellen zij ‘zwart op in wit’ in een tekst die zij aan de CAO tekst willen toevoegen. Voor de vakbonden is deze chantage onaanvaardbaar.
2. De werkgevers hadden oorspronkelijk een eisenbundel ingediend van meer dan 180 blz. Daarin eisten zij vooral nog meer flexibiliteit, meer overuren, langere werkweken, enz. Voor de vakbonden is de grens van een menselijk werkbaar-werk al op veel plaatsen in de sector overschreden.  En dat terwijl de regering meer en meer maatregelen oplegt die die b.v. zieken verplicht om sneller het werk te hervatten, mogelijkheden voor minder werken inperkt, enz. Ook deze eisen zijn voor de vakbonden onaanvaardbaar.
3. In de sector zien we de laatste jaren stilaan een verschuiving van statuten. Meer arbeiders krijgen een bediendenstatuut en meer bedienden een kaderstatuut. Zonder dat hun arbeidsvoorwaarden zoveel verbeteren uiteraard. Het is voor de vakbonden dan ook logisch dat binnen de delegaties van de bedienden kaderleden kunnen opkomen om hun specifieke situatie te verdedigen.
Voor de werkgevers is het blijkbaar een nachtmerrie wanneer kaderleden zich collectief zouden organiseren.

Hoe nu verder?
Tijdens de actie van gisteren heeft een afvaardiging van de vakbonden een kort gesprek gehad met een afvaardiging van Essenscia. Daarop is afgesproken dat de onderhandelingen zo snel mogelijk worden verdergezet. De vakbonden zullen in tussentijd op nationale vergaderingen de situatie evalueren en afspraken maken rond eventuele acties indien de onderhandelingen opnieuw dreigen af te springen.
We hopen natuurlijk dat er snel een goede sector CAO kan afgesloten worden. Zolang er geen CAO is kunnen mensen niet op SWT of landingsbaan.

Eisenprogramma vakbonden: 
http://www.accg.be/nl/actualiteit/scheikunde-cao-2017-2018-gemeenschappelijke-eisenbundel-arbeiders-bedienden

woensdag 1 februari 2017

Leaseplan voor fietsen.

Dat mobiliteit van/naar het werk een belangrijk aspect is dat mensen zorgen baart is een feit.
Dat bleek ook duidelijk uit onze rondvraag van december.

Reden genoeg om dit thema met de werkgever te bespreken om naar oplossingen te zoeken.
Gelukkig is ook de werkgever, zowat als enige op de Scheldelaan, rond deze problematiek bezig.
Ondertussen is er een ‘mobiliteitscommissie’ opgericht waarin we alle mogelijke vervoersmogelijkheden en ideeën bespreken.
Het is uiteraard niet de bedoeling om het huidige personeelsvervoer af te bouwen of te verminderen, wel om meer alternatieven aan te reiken.

Onze rondvraag van december is één van de inspiratiebronnen voor deze commissie.
Vermits uit deze rondvraag bleek dat er een grote interesse bestaat voor de invoering van een fietsleasing-plan hebben we voorbije weken onze leden in de omliggende gemeenten hierover nog specifiek bevraagd. Ook hieruit blijkt dat velen, meer en meer, nadenken om een fiets als alternatief te gebruiken om naar het werk te gaan.We zijn dan ook zeer tevreden dat onze werkgever ‘principieel’ bereid is om een fiscaal geoptimaliseerd leasingplan voor (elektrische) fietsen aan te bieden.
Uiteraard moet alles nog uitgewerkt worden door de werkgever (vastleggen van modaliteiten, contacten leggen bij winkels, leasingmaatschappij, enz) en met de vakbonden besproken worden.
Wel is het de intentie om alles rond te hebben tegen het voorjaar zodat het plan ten laatste in juni kan aangeboden worden.
Daarnaast zal bekeken worden om een fietsingang te voorzien aan de noordkant van de site ter hoogte van Combinant.
We houden je op de hoogte.

Als voorbeeld voor zo’n leasingplan wordt gekeken naar Atlas Copco. Daar is men in april vorig jaar gestart met een leasingplan waar ondertussen bijna 40% van de medewerkers heeft op ingetekend.
Meer info vind je hier: