vrijdag 6 februari 2015

Resultaat van het nationaal overleg. Waarom ABVV dit niet wil tekenen?

Zoals je allicht al hebt vernomen is er binnen de groep van 10 (nationale onderhandelaars van werkgevers- en vakbonden) een ontwerpakkoord afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over loonontwikkeling voor de komende jaren. Dit ontwerp is door ABVV afgekeurd, binnen ACV/LBC wordt dit volgdende week besproken en ACLVB heeft het ontwerp akkoord onmiddellijk goedgekeurd. Ook de regering steunt dit ontwerpakkoord.

Waarom hebben onze onderhandelaars (Rudy De Leeuw en Marc Goblet) beslist om dit ontwerp niet te ondertekenen?

Van zodra vorig jaar de regeringsmaatregelen bekend werden gemaakt waren wij als ABVV verontwaardigd over de maatregelen rond loonnorm, index en eindeloopbaanregelingen die nationale onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden sterk zouden inperken. Met enkele succesvolle acties en stakingen hebben we, samen met de andere vakbonden, duidelijk gemaakt aan zowel regering als werkgevers dat deze maatregelen voor ons onaanvaardbaar waren.

Onze krachtlijnen bij de acties waren:

intrekken van de indexsprong en vrijwaren van een daadwerkelijke vrijheid van onderhandelen over de koopkracht
verankeren van een sterke sociale zekerheid en van gewaarborgde vervroegde uittredingsstelsels, inclusief behoud pensioenleeftijd op 65 jaar
uitvoeren van een investerings- en herstelbeleid met kwaliteitsvolle banen, evenals het behoud van kwaliteitsvolle openbare diensten en het stopzetten van de aanvallen tegen de statuten in het openbare ambt
uitvoeren van een rechtvaardige fiscaliteit via een rechtvaardiger bijdrage van de kapitaalsinkomsten

De ABVV onderhandelaars hadden als taak om diezelfde krachtlijnen te verdedigen tijdens de onderhandelingen.
Helaas zijn zij er niet ingeslaagd voldoende van deze punten te realiseren en hebben zij beslist het resultaat van de onderhandelingen niet te steunen.
En terecht.... vele duizenden ABVV leden hebben hiervoor de voorbije maanden gestaakt en actie gevoerd. Indien dit alles zou afgesloten worden met een akkoord, waarin zo goed als niets bereikt is, zou dit getuigen van weinig respect van onze nationale leiding naar de leden. Wij vinden het eerlijker om geen akkoord te tekenen waar men niet kan achterstaan.

Wat is nu de inhoud van dit ontwerpakkoord?

Loonkostontwikkeling voor 2015 - 2016.
- Er kan een stijging van de loonmassa (d.i. de totale kost voor de werkgever) gerealiseerd worden van max. 0,5% op jaarbasis.
 Dit komt overeen met een stijging van 0,375% brutoloon. Het wordt aanbevolen dit te besteden aan 'toekomstgerichte maatregelen' (vergrijzing, langer werken, mobiliteit, vorming,...)   of financiële elementen die voordelig zijn voor werkgever als werknemer.
- Eveneens is het mogelijk een nettoloonsverhoging te realiseren van max 0,3% van de loonmassa.
  Om dit te kunnen realiseren wordt het max bedrag voor maaltijdcheques verhoogd met 1 euro zodat wie nu een maaltijdcheque van 7€ heeft deze zou kunnen verhogen naar 8€
  (dit is een mogelijkheid voor ons TBE BASF) en wordt het max bedrag van de bonus dat in het kader van CAO90 kan gegeven worden verhoogd naar 3200 euro zodat zij die nu
  al een maximale bonus zouden hebben deze ook kunnen verhogen. (Laat je niet misleiden! Het is in dit ontwerp niet toegestaan om zowel de maaltijdcheque te verhogen als tegelijkertijd een bonus toe te kennen.)

SWT (brugpensioen) en tijdskrediet.
- In het ontwerpakkoord wordt aan de regering gevraagd om in de periode 2015-2016 de leeftijd voor SWT voor o.a. zware beroepen en nachtarbeid te behouden op 58 jaar.
- Eveneens wordt gevraagd om, voor dezelfde periode, de leeftijd voor landingsbaan op 55 jaar te behouden voor zware beroepen en lange beroepen.

Welvaartsaanpassingen.
- De sociale partners vragen in het ontwerpakkoord om uitkeringen en minimumpensioenen te verhogen zodat zij het niveau van de Europese armoededrempel bereiken.
  (Vermits Europa al meermaals erop gewezen heeft dat de minimum uitkeringen in België te laag zijn en moeten verhoogd worden tot de armoededrempel is deze vraag in
  het akkoord eigenlijk  een overbodige vraag.)

Wat ontbreekt in het akkoord en is voor ABVV prioriteit?

- Maatregelen rond 'beschikbaarheid voor SWT-ers' (zie ons vorige pamflet  www.abvv-basf.be) . Deze zijn voor ons onrechtvaardig! Over deze maatregelen zal volgende week opnieuw  onderhandeld worden.  Uiteraard zullen onze nationale vertegenwoordigers deelnemen aan deze besprekingen.
- Afschaffen indexsprong. Een indexsprong betekent een verlies van inkomen. Misschien niet nu of dit jaar maar op termijn wanneer de consumptieprijzen sterk stijgen zal ons
  loon deze evolutie niet volgen. Bovendien is de indexkorf de voorbije jaren al dusdanig aangepast dat een reële prijsstijging het indexcijfer nog nauwelijks doet stijgen.
  Meer info over de indexsprong en de gevolgen vind je hier
  http://newsletters.accg.be//nl/read/d85a41edf27df07883abcba7d6b98386c4b664a5

- Rechtvaardige fiscaliteit. De vraag van de vakbonden om vermogens meer te belasten i.p.v. arbeid is gereduceerd tot een vraag naar de invoering van een tax shift
  (een belasting op de meerwaarde bij verkoop van aandelen). Alhoewel we beseffen dat zelfs deze vraag al voor sommige partijen moeilijk ligt, is een tax shift voor
  ABVV onvoldoende om tot een rechtvaardiger belasting te komen.

Hoe nu verder?

Eerst en vooral is het afwachten of het ACV het ontwerpakkoord zal goedkeuren of verwerpen.
Afhankelijk hiervan zullen we als ABVV bepalen of/en welke acties we de komende weken zullen nemen.
We houden je op de hoogte.