vrijdag 23 november 2012

Is er nog ruimte voor sociaal overleg?

Voor een loontrekkende in de privé sector is de analyse van de federale begroting snel gemaakt. De komende 2 jaar mogen de lonen niet stijgen, de daarop volgende jaren waarschijnlijk ook niet, er moet immers een ‘loonhandicap’ tegenover de omliggende landen worden goedgemaakt. De ambtenaren hadden het reeds eerder begrepen. Ook zij moeten niet rekenen op een loonstijging, integendeel inleveren is de boodschap. En alsof dit alles nog niet genoeg is gaat men de index berekenen op de goedkoopste producten en soldenkoopjes, de zgn. rivercola-index. Daarbovenop krijgen we, opnieuw, besparingen in de sociale zekerheid, het openbaar vervoer (NMBS en De Lijn) en het onderwijs. En als klap op de vuurpijl wordt van de ‘sociale partners’ verwacht dat zij afspraken maken rond verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt, o.a. anualisering van de arbeidstijd.

De federale regering is er in geslaagd 3,44 miljard euro te saneren. Dit wordt noodzakelijk geacht om de begroting in evenwicht te brengen en om de Europese concurrentie positie van België te versterken. Welke gevolgen dit alles heeft voor de welvaart van de burgers is van ondergeschikt belang. Dit is enkele weken nogmaals pijnlijk duidelijk geworden bij de overheidssteun van 2,9 miljard euro voor Dexia. Eveneens zien we in de begroting geen maatregelen die een andere financiering van de overheid mogelijk maken. Een verhoging van vermogensbelasting, belasting op winst uit beleggingen,… blijven onbespreekbaar. Integendeel wordt een ‘lastenverlaging’ aan bedrijven toegekend en blijft de notionele intrestaftrek een gunstige maatregel voor grote ondernemingen.

De vraag is hoelang dit alles nog aanvaard wordt door de loontrekkenden en kleine zelfstandigen. De vraag is in hoeverre er nog ruimte is voor sociaal overleg.
Er is geen sprake van sociaal overleg wanneer de afspraken vooraf al zijn vastgelegd. Er is geen sprake van overleg wanneer de regering de agenda bepaalt door het thema van flexibilisering op te leggen. Onder deze omstandigheden zijn we dan ook van mening dat een interprofessioneel akkoord geen meerwaarde betekent voor de loontrekkenden. Rekeninghoudend met de vraag van hun achterban moeten de vakbonden een offensievere houding aannemen en zich niet langer laten meeslepen in de liberale logica die iedere bespreking domineert. Het wordt tijd dat ook de vakbonden daadwerkelijk een eerlijker verdeling van de welvaart in Europa opeisen in plaats van vragen. De ‘sociale vrede’ staat op de helling.

vrijdag 26 oktober 2012
Sluiting Ford Genk

Solidariteitsnota van ABVV BASF


Kameraden,

50 jaar lang hebben vele mannen en vrouwen in deze fabriek in Genk, Ford mee groot gemaakt. Het aantal geproduceerde auto’s is moeilijk te tellen. De gemaakte winsten zijn gigantisch. Ik ben ervan overtuigd dat iedere werknemer zich tenvolle heeft ingezet.  Iedere dag, ieder uur. Ik ben ervan overtuigd dat iedere werknemer tevreden was om hier te werken en vertrouwen had in beleid van de onderneming.  Dit vertrouwen is op een flagrante manier geschonden. De droge melding en de arrogante houding van Stephen Odell bewijzen dit. En in plaats van de oorzaak van deze sluiting bij henzelf te zoeken wijst men naar de economische crisis (waarvan men zegt zelf niets mee te hebben), te hoge loonlasten en naar een regering die te weinig overheidssteun geeft aan de bedrijven. Een onderneming die te weinig wil vernieuwen voert een slecht beleid en heeft, zeker in België, geen toekomst. Vele gewone mensen zijn hier in Ford en in de toeleveringsbedrijven en op vele plaatsen het slachtoffer van.
De toekomst voor Stephen Odell mag er misschien rooskleurig uitzien voor meer dan 10.000 mensen ziet de toekomst er zwart uit. Je werk is voor vele onder ons de enige zekerheid van een goed leven. Om die reden is je werk verliezen een ramp. Een nieuwe job vinden is niet zo eenvoudig. Voor velen zal de armoedegrens dichtbij komen, ook al hebben ze een ander werk. Als afgevaardigde van BASF kan ik zeggen dat deze sluiting hét gespreksonderwerp is op de werkvloer. Het medeleven is groot. Het gevoel van onmacht die een werknemer ervaart tegenover beslissingen van een werkgever die enkel gebaseerd zijn op economische redenen, leeft ook op ons fabriek.
Toch stellen ook wij ons de vraag of we dit alles lijdzaam moeten ondergaan.
Of de overheid niet meer kan doen dan enkel verontwaardigd te zijn.
Of de vakbond niet meer kan doen dan een pamflet schrijven en een actiedag organiseren.
De financiële steun die de overheid jarenlang heeft gegeven aan Ford onder de vorm van subsidie en loonlastverlaging moet één op één terug kunnen gevorderd worden. De site in Genk moet voor een symbolische euro overgenomen worden door de overheid. Vakbonden, overheid en patroonsorganisatie moeten alle mogelijkheden onderzoeken om opnieuw industriële activiteiten te ontwikkelen op deze site. Een gehele of gedeeltelijke participatie van de overheid, zoals in 1991 bij het Nederlandse Nedcar, moet haalbaar zijn. Zolang er geen evenwaardige tewerkstelling kan aangeboden worden mogen de werknemers geen financieel verlies lijden. Dit alles is geen utopisch verhaal, het vraagt enkel wat politieke moed om de  juiste stappen te nemen. Alles moet in het werk gesteld worden om tewerkstelling in de regio te behouden. Er zijn miljarden besteed om de banken te redden. De enkele miljoenen die nodig zijn om mensen opnieuw een goede job te geven zijn voor een overheid een betere investering.

Namens de syndicale afvaardiging.

Ivo Janssen

dinsdag 3 juli 2012

BUSJE KOMT ZO ..... ????

In november 2011 hebben wij een eerste keer op deze website gecommuniceerd over een voorstel van de werkgever voor een nieuw personeelsvervoerplan. Op dit voorstel zijn zodanig veel opmerkingen gemaakt dat dit herbekeken moest worden door de dienst facility. Nu is door de werkgever een nieuw vervoersplan vastgelegd dat op 10 september van start gaat. De vertrekbasis voor een nieuw vervoersplan was de rondvraag die in het voorjaar van 2011 gehouden is.
Er zijn het voorbije jaar enkele vergaderingen van de 'faciliteitencommissie' geweest waarin wij als ABVV een aantal voorstellen hebben ingediend. Wij zijn van mening dat het totale concept van personeelsvervoer naar BASF anders moet bekeken worden. Spijtig genoeg zijn onze voorstellen niet weerhouden door de werkgever of de andere fracties.

De uitgangsprincipes van ons voorstel waren de volgende:
- Iedere medewerker moet binnen de 500m op een bus kunnen stappen.
- Daarom moeten meer bussen ingezet worden.
- Hiervoor moet samengewerkt worden met het I-busproject (chemiebedrijven Scheldelaan). Door deze samenwerking kunnen 53 bussen in dagdienst en 22 voor de shift efficiënter worden ingezet. Deze bussen kunnen gebruikt worden door mensen van alle bedrijven.
- Het aantal haltes per buslijn moet beperkt worden tot max 10.
- Door de bussen beschikbaar te maken voor partnerfirma's worden bijkomende inkomsten verkregen die besteed kunnen worden aan bijkomende buslijnen.
- Om het aantal bussen naar het havengebied te beperken kunnen op 4 plaatsen in de rand overstapplaatsen (hub's) voorzien worden van waaruit bussen vertrekken naar de verschillende bedrijven. Mogelijke hub's kunnen zijn Stabroek, Wommelgem, Antwerpen-Zuid (singel), Liefkenshoektunnel.
- Mensen die regelmatig gebruikmaken van het personeelsvervoer moeten hiervoor enige vorm van 'beloning' krijgen.
- Wat de 'binnenbussen' betreft moeten er méér bussen ingelegd worden voor de shiftmedewerkers zodat de shiftwissels beter kunnen verlopen en zodat de 'buitenbussen' later kunnen toekomen op BASF.

De commissie heeft ervoor geopteerd om aan het bestaande vervoersplan voor BASF enkele wijzigingen ter verbetering aan te brengen. Wij zijn van mening dat deze wijzingen, alhoewel er onmiskenbaar verbeteringen inzitten, te minimaal zijn om een goed antwoord te bieden op de mobiliteitsproblematiek van vandaag. Door vast te houden aan het bestaande concept kan, volgens ons, geen wezenlijke verbetering verkregen worden.
Naast invoeren van enkele nieuwe trajecten zijn vooral vertrektijden aangepast en haltes bijgemaakt, maar ook afgeschaft. Sommigen medewerkers zullen tevreden zijn met het nieuwe plan, anderen zijn ontevreden. Dit kon vermeden worden indien men meer durf zou gehad hebben om verder te denken dan het traditionele.... Misschien is dit in de toekomst wel mogelijk.

Heb je opmerkingen over het nieuwe plan geef deze dan door aan de dienst 'facility' propertyandfacility.support@basf.com (met copy aan ons, zodat wij dit ook kunnen opvolgen)

woensdag 30 mei 2012

Beweeg jij mee tijdens de lunchtime?

Je hebt waarschijnlijk ook al meerdere uitnodigingen in je mailbox gekregen om tijdens de middagpauze deel te nemen aan de beweegsessies aan het restaurant.
Ja, de werkgever is van mening dat je best wat meer mag bewegen om een middagdipje te voorkomen.
En ja, dit initiatief is bedoeld voor alle medewerkers (zowel arbeiders, bedienden, kaderleden, mensen in dagdienst en in shift). En toch zien wij onder de mooie party-tent vooral mensen uit dagdienst en van administratieve diensten. Is het toeval of een gebrek aan motivatie?

Wij vragen ons af, indien zij al zouden willen, of mensen zich wel kunnen vrijmaken om tussen 12u15 en 12u45 zowel te bewegen als te eten, inclusief de verplaatsing (uiteraard liefst per fiets of te voet) naar het bedrijfsrestaurant.
Wij vragen ons af hoe dit combineerbaar is met de minimumbezetting voor de ploegmedewerkers.
Wij zijn verwonderd dat er voor deze activiteit wel een extra verzekering kan afgesloten worden die werkverlet dekt en dit niet mogelijk is voor bv het voetbaltornooi.

Wij vragen ons af.... of dit echt wel voor iedereen bedoeld is.

dinsdag 15 mei 2012

Resultaten sociale verkiezingen 2012.

De stemmen zijn geteld.
Je vindt de ABVV resultaten voor de arbeiders en de jongeren hieronder:
(klikken om link te openen)
- ondernemingsraad
- comité preventie bescherming
- jongeren

vrijdag 4 mei 2012

ABVV lidkaarten: ze zijn er !!!

Na jaren aandringen bij zowat alle regionale en nationale verantwoordelijken van het ABVV is men er nu toch eindelijk in geslaagd om voor alle leden van ABVV opnieuw lidkaarten te maken.
Deze lidkaarten hebben de vorm van een bankkaart. In de toekomst zal het mogelijk zijn om hiermee meer informatie op te vragen op de nationale website van ABVV.
Ze liggen ter beschikking in het syndicaal bureel.
Je kan ze afhalen vanaf volgende maandag tijdens de dag-uren.

vrijdag 27 april 2012

Index aanpassing vanaf mei.


Het indexpeil voor de sector scheikunde (118,69) is overschreden.
Daardoor wordt het loon met 2% verhoogd vanaf mei 2012.
Een nieuwe loontabel zal volgende week op de website worden gezet.
Het volgende te bereiken indexpeil is 121,06 (= 118,69 x 1.02).

Deze stijging van de koopkracht zal nodig zijn nu de overheid opnieuw 5 à 6 miljard zal moeten ophoesten om Dexia 'te redden'. Dit bedrag komt bovenop de geplande besparing en zal m.a.w. door ons moeten betaald worden.


zaterdag 21 april 2012

ACV en ACLVB duelleren naar aanleiding van brief op ondernemingsraad.


Zowel op de website van ACLVB als op deze van ACV kun je lezen dat men het oneens is over een brief die door de secretaris van de ondernemingsraad 'namens alle vakbonden' is gebracht op de laatste ondernemingsraad. Waar gaat het over? En wat vinden wij ervan?

Naar aanleiding van de uitspraken van Dhr Bock (CEO van de BASF Groep) waarin deze mededeelde dat alle medewerkers zouden kunnen delen in de winst van de groep zijn er veel vragen gekomen, ook van onze leden. Eddy Michielsen (secretaris van de OR) heeft in maart aan de directie gevraagd of de werknemers in Antwerpen 'iets' mochten verwachten. Wouter De Geest (voorzitter van de OR) heeft hierop negatief geantwoord. Op de zitting van april heeft Eddy de vraag, in een brief namens alle vakbonden, de vraag herhaald.
Het ware natuurlijk beter geweest om een ontwerp van deze brief eerst te laten lezen door alle werknemersafgevaardigden van de ondernemingsraad in plaats van enkel naar de eigen leden te sturen. Misverstanden en wrevels hadden dan vermeden kunnen worden...

De vraag kan geïnterpreteerd worden als een vraag naar het verloningssysteem zoals gangbaar is in Ludwigshafen. Variabele verloning gekoppeld aan een factor die gebasserd is op de winsten van de groep. (Een factor die absoluut niet transparant is en die jaarlijks zorgt voor grote verschillen en eveneens zorgt voor ongelijke verdeling afhankelijk van de functie.)
Los van deze gangbare verloning in LU, los van de verloning in Antwerpen of elders ... is BASF niet geneigd om 'iets extra' te voorzien voor de 110.000 medewerkers. Dit standpunt is door de voorzitter op de laatste OR herhaald en is meegegeven dat, indien wij onze verloning graag willen koppelen aan de winst van de BASF groep, wij dit bij een volgende CAO onderhandeling kunnen bespreken.
Dit was uiteraard niet de bedoeling van de vraag van de werknemersafgevaardigden.

Als ABVV gaan ook wij niet bedelen naar een 'geschenkje'. Het is de gever die bepaalt wat en wanneer hij iets geeft. Wij hebben wel onze bedenking... 2 jaar op rij superwinsten boeken, uitpakken met stevige dividenden voor de aandeelhouders, maar een appreciatie voor diegenen die zich elke dag inzetten om de productie hoog te houden, die appreciatie kan niet getoond worden?
De 'goodwill' van de werknemers brokkelt langzaam af...

Omdat de 'brief namens alle vakbonden' ook mag gekend zijn door niet-ACV leden kun je deze hier lezen.

donderdag 19 april 2012

ABVV is klaar voor de volgende 4 jaar ...

Binnen enkele weken kan jij mee bepalen wie de belangen van alle werknemers van de site (BASF, Styrolution, Eurochem en Solvin) de volgende 4 jaar zal moeten verdedigen.
Wij zijn er alvast klaar voor!


Een verkiezing is altijd wel gedeeltelijk een populariteitstest waar iedere fractie zijn best doet om zich zo goed mogelijk voor te stellen. De nieuwe communicatiemiddelen geven steeds meeer mogelijkheden om een verkiezingscampagne aantrekkelijk te maken. Maar wij willen de dag na de verkiezingen ook nog iets te zeggen hebben...

Een goede syndicale ploeg bestaat uit mensen die vaak discussiëren met elkaar. In een goede ploeg deelt niet iedereen dezelfde mening, dat is logisch, maar heeft wel iedereen dezelfde gemeenschappelijke doelstelling. Door verschillende ideeën naast elkaar te leggen komen we steeds tot standpunten die gedragen worden door de hele groep. We staan dan ook geregeld stil bij een aantal thema's zodat we goede argumenten hebben bij discussies met de werkgever en niet enkel met slogans of one-liners het debat aangaan.

Wij maken van de gelegenheid van deze sociale verkiezingen gebruik om onze visie rond een aantal thema's toe te lichten en met jullie te delen. Het resultaat van deze verkiezingen zal voor ons een parameter zijn om te bepalen in hoeverre we onze standpunten kunnen blijven verdedigen. We nodigen je dan ook graag uit op onze website 'socialeverkiezingen-basf' (zie link hiernaast)

We horen graag wat je hiervan vindt, reacties zijn dus meer dan welkom.

maandag 2 april 2012

Eurochem officieel van start.


Sinds gisteren, 1 april, zijn de meststofbedrijven op de site officiëel overgenomen door Eurochem.
330 mensen zijn dus nu tewerkgesteld bij een nieuwe werkgever.

Wat betekent dit voor deze mensen?
Deze maandag zal waarschijnlijk in weinig verschillen van vorige maandag, maar blijft dit zo?
UIteraard niet. Het is weinig realistisch te veronderstellen dat Eurochem steeds het beleid van BASF één op één zal blijven volgen.
Toch wil dit niet zeggen dat er op het vlak van personeelsbeleid onmiddellijk veel zal veranderen.
In een overdrachts-CAO die wij vorig jaar hebben afgesloten staat duidelijk dat alle afspraken rond personeel die vandaag van toepassing zijn
en alle nieuwe afspraken die de komende 4 jaar gemaakt worden gelden voor iedere werknemer van de technische bedrijfseenheid (BASF, Styrolution, Solvin en Eurochem).
Wij zullen er op toezien dat dit ook consequent wordt opgevolgd.
Dat neemt niet weg dat indien er zich opportuniteiten zouden voordoen die een verbetering betekenen voor de medewerkers van een bepaalde onderneming, wij deze zullen ondersteunen
en zullen trachten die te doen gelden voor de gehele site.

Laat het dus duidelijk zijn: iedereen zal op ons kunnen blijven rekenen.
Alle afgevaardigden van ABVV blijven aanspreekbaar en zullen iedere vraag van gelijk wie op de site met evenveel ernst trachten te beantwoorden.
Vandaag en morgen.

donderdag 22 maart 2012

Hoe gaat het met jou?

Enkele weken geleden hebben we op onze website een rondvraag gestart met als titel 'hoe gaat het met jou?'. Onze bedoeling was te peilen naar het welzijn op het werk van onze leden.
We hebben hierop een grote respons gekregen. 250 leden hebben het vragenformulier ingevuld.

De volledige resultaten kun je hier terugvinden.

Onze eerste 'beoordeling':
- Werken op de site wordt niet ervaren als 'dwingend'. Over het algemeen is men redelijk tevreden.
- Maar alles kan beter... voor zowat iedereen zijn er punten waar men gematigd of zeer ontevreden over is.
- Het is voor ons duidelijk dat er vanuit het beleid meer rekening moet gehouden worden met de mening en wensen van de werknemers. Onze indruk dat signalen vanuit de 'werkvloer' naar de leidinggevenden onvoldoende goed worden begrepen, wordt met deze rondvraag bevestigd.
- Er kan dus nog één en ander verbeteren willen we van de site een werkplek maken waar iedereen echt tevreden komt werken.
- De resultaten van deze rondvraag resulteren in nog meer vragen. Om precies te weten waarom mensen niet tevreden zijn, zullen we de komende maanden nog op zoek gaan naar preciesere oorzaken.

In de marge van deze rondvraag...
vragen wij ons af waarom rondvragen georganiseerd door BASF (bus en shift rondvraag bv) zoveel geld moeten kosten en zolang moeten duren alvorens er een resultaat kan meegedeeld worden.
En meer nog... waarom men de resultaten van deze rondvragen zo moelijk kan omzetten in een aangepast beleid. Zowel een optimalisering van de shift als van het personeelsvervoer lijkt moeilijk te liggen. Als vakbonden zijn we al enkele malen uitgenodigd om in beide thema's te discussiëren over aanpassingen die de werkgever als haalbaar beschouwt. Voor ons zijn dit, tot hiertoe, discussies over kleine wijzigingen die niet voldoen aan de fundamentele bekommernissen van jullie die uit de rondvragen zijn gekomen.
Om fundamentele verbeteringen te krijgen in zowel het shiftstelsel als in het personeelsvervoer zal er uit een ander (financieel)vaatje moeten getapt worden. Zolang men hiertoe onvoldoende bereid is... discussiëren  we verder met de werkgever en blijven we voorstellen doen. We zijn echter niet bereid om 'halve oplossingen' goed te keuren.

zondag 26 februari 2012

Hoe gaat het met jou?

Graag willen we nogmaals de mening weten van onze leden.

Algemeen wensen we te weten hoe het met je gaat...
Maar zo'n algemene vraag is vaak moeilijk te beantwoorden. Om die reden hebben we een klein lijstje van vragen opgesteld.
We zouden het erg waarderen indien je even de tijd wil nemen om deze vragenlijst in te vullen en ons terug te bezorgen.

De resultaten van deze kleine rondvraag zullen voor ons een leidraad zijn in verdere besprekingen met de werkgever.
Volgens ons is er nog op vele vlakken verbetering mogelijk, maar we staan natuurlijk sterker wanneer we namens een grote groep van medewerkers kunnen spreken.
Gezien de grote respons die we steeds hebben gekregen op vorige bevragingen hopen we ook nu duidelijke standpunten te kunnen innemen.

Graag hadden we je mening gekregen vóór 15 maart.

Vul hier de enquete in.

vrijdag 24 februari 2012

Te veel is te veel !

In het kader van de Europese actiedag van 29 februari roepen we op deel te nemen aan de actie in Antwerpen.

Plaats: Leopoldplaats 8 | 2000 Antwerpen

Verzamelen om: 11u15

Start actie om: 11u30

Vermoedelijk einde: 12u30 à 13u00

 

Opzet

- Wat vandaag de Griekse bevolking overkomt kan morgen met iedereen gebeuren.

- 2 spandoeken met de slogan: “We zijn allemaal Grieken – Social justice for all”

- Plakkaten met slogans

- Griekse muziek en aangepaste animatie


Deze actie is gedekt door een stakingsaanzegging bij het VBO en de werkgeversfederaties. Deelnemers ontvangen een maaltijdvergoeding van €10 via de centrale.
In geval van loonverlies ontvangen ze ook een stakersvergoeding van €30.
vrijdag 17 februari 2012

Staking Loont ! wat is er gewijzigd aan het regeerakkoord sinds 30 januari?

Er is geen reden om euforisch te doen wanneer je de nieuwe regelingen rond tijdskrediet en (brug)pensioen bekijken. Toch zijn er sinds de nationale actiedag van 30 januari enkele verbeteringen aangebracht.

Bijzonderste verbeteringen zijn:
- landingsbaan vanaf 50 jaar blijft mogelijk voor mensen met een zwaar beroep (bv ploegenarbeid) dat tevens een knelpuntberoep is (bv procesoperator)
- brugpensioen blijft behouden op 58 jaar eveneens voor mensen met een zwaar beroep
- de jaren van brugpensioen blijven gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen

Meer informatie vind je hier.

Zijn deze maatregelen definitief? Heeft de regering onze boodschap nu begrepen? De boodschap die luidt: spreek de grote fortuinen aan, pak de fiscale fraude aan, schaf de notionele intrestaftrek af, investeer in sterke overheidsdiensten i.p.v. ze af te schaffen,.... maar haal het geld niet bij de werknemers!

In vele Europese landen zien we een afbouw van sociale rechten, een afname van de welvaart, een schrijnende toename van de armoede,... dit is en blijft voor ons onaanvaardbaar!!!

Om die reden zullen in alle Europese landen op 29 februari acties gevoerd worden aan de gebouwen van de nationale banken. Ook in Antwerpen zal er dus een militantenconcentratie zijn aan de nationale bank (frankrijklei). Meer informatie hierover volgt nog.

woensdag 1 februari 2012

Staking 30 januari 2012: succesvolle actie aan BASF.

De stakingsoproep voor de nationale staking van 30 januari is goed opgevolgd. Ongeveer 1/3 van onze leden heeft gestaakt. En zonder de actieve inzet van een aantal leden zou onze sensibiliseringsactie nooit gelukt zijn.
Al wie een beetje de politiek volgt weet heel goed dat de besparingsmaatregelen die reeds door de regering zijn genomen een weerslag zullen hebben op het leven van de velen werkenden en uitkeringsgerechtigden (o.a. (brug)pensioenen, tijdskrediet, zieken, werklozen,...).
Langer werken! Minder pensioen! Striktere regels voor tijdskrediet! Hogere kost voor leningen! ....  deze maatregelen zijn reeds genomen. En dan spreken onze neo-liberale bewindvoerders van Vlaanderen, België en Europa nu reeds over nog meer besparingen, wijzigingen van indexsysteem, bevriezing van de lonen, enz.
Daarmee volgen zij wat de patroonsorganisaties dicteren: optimaliseren van de winsten, afbouw van de overheidsmiddelen.
Kortom: op deze manier glijden we af naar een maatschappij waar steeds meer mensen in de armoede terecht zullen komen, waar welvaart nog enkel mogelijk is voor een zeer kleine groep van mensen.
Neen, zo'n wereld willen wij niet. Daartegen zullen we blijven reageren! Nu, en als het nodig is: morgen opnieuw!


Op 30 januari waren er geen files in België.
Op een normale werkdag staat er zo'n 150 km file.
De kostprijs hiervan is 250 miljoen euro/jaar.
De toename van de file wordt veroorzaakt door de vraag naar meer flexibiliteit op vraag van werkgevers.
Of dacht je dat iemand voor z'n plezier in een file gaat staan?


vrijdag 27 januari 2012

Hoeveel loonverlies bij een stakingsdag?


Heel even was er bij sommige ploegmedewerkers onduidelijkheid over het loonverlies bij een stakingsdag.

Wij hebben dit nagevraagd bij de personeelsdienst.

Iedere ploegmedewerker heeft hetzelfde loonverlies onafhankelijk van de shift waarin hij/zij staat tijdens een stakingsdag.
4 ploegen: uurloon x 8 + 40 %
3 ploegen: uurloon x 8 + 18,31 %
2 ploegen: uurloon x 8 + 10,43 %
interventiedienst: uurloon x 8 + 29,86 %

woensdag 25 januari 2012

NEEN aan fatalisme, kies voor solidariteit!

Een samenleving kan je veranderen. Maar niet alleen, en zeker niet door je op voorhand gewonnen te geven. Daarom roepen we op om op maandag 30 januari mee te staken.

Bij de acties in december hoorden wij dat deze te vroeg kwamen want het regeerakkoord was nog niet in uitvoering. De feiten bewijzen het omgekeerde, de acties werden te laat gevoerd.  Wij zullen ons geen tweede keer laten vangen. Nieuwe besparingen worden aangekondigd voor de maand februari. Men spreekt van meerdere miljarden euro en de indexering van de lonen en uitkeringen wordt nu al publiekelijk op tafel gelegd: indexsprongen, het niet toekennen van de voorziene indexering, zouden het nodige soelaas moeten brengen.

De inzet van deze staking gaat over duidelijke bijsturingen aan het regeerakkoord, een categorieke neen aan nieuwe besparingen op de kap van werknemers en uitkeringstrekkers, handen af van ons indexsysteem.

Kom en toon uw solidariteit op
30 januari
aan de poorten van BASF vanaf 5 uurwoensdag 18 januari 2012

TDI installatie gaat naar Ludwigshafen.

Op de ondernemingsraad van 17 januari is meegedeeld dat de geplande TDI installatie niet in Antwerpen maar in Ludwigshafen zal gebouwd worden. De preciese reden waarom deze beslissing is genomen kon men niet zeggen. Meestal zijn er verschillende redenen. Algauw wordt de loonkost aangevoerd als 'doorslaggevend argument'. Wij weten wel beter: regelgeving over vergunningen, mobiliteit en, niet te vergeten, subsidies van de overheid (=staatssteun) spelen vaak een grotere rol.
Meer info vind je op intranet van BASF en in de media.
Bijgevoegd: artikel Gazet van Antwerpen