donderdag 18 juni 2015

Vlottere shiftwissels zijn mogelijk. (voor iedereen!)

Onderstaande communicatie hebben wij op 10/06 gedaan naar onze leden.

Tijdens de besprekingen over 'zelfroosteren' van de voorbije weken hebben wij gevraagd om het voor alle shiftmedewerkers vlotter te maken om van shift te wisselen.
Vermits de werkgever het zelfroosteren zelf heeft voorgesteld en het 'wisselen van shift' eenzelfde principe is, is de werkgever daar onmiddellijk mee akkoord gegaan.

Wij hebben echter de indruk dat dit niet of onvoldoende wordt gecommuniceerd door bedrijfleiding. Nochtans heeft de personeelsdienst alle bedrijfsleiding hiervan op de hoogte gebracht. Omdat wij als ABVV dit een belangrijke afspraak vinden die geldig is voor iedereen brengen wij jullie hiervan op de hoogte zodat je weet waar je recht op hebt.

Het principe is redelijk eenvoudig.
Indien je bv met de late shift staat en je zou graag die avond vrij zijn zonder verlof te nemen dan kun je de vroege of nacht doen.
Dit geldt uiteraard voor alle shiften. Je moet er echter wel rekening mee houden dat je geen twee shiften (bv nacht-vroege) mag doen.
Uiteraard moet je rekening houden met vereiste minimum en kwalitatieve bezetting in je eigen ploeg. Deze moet steeds in alle ploegen gegarandeerd zijn.
Het is uiteraard verstandig om ruim op voorhand je wens kenbaar te maken.

Het is niet de bedoeling dat je zelf op zoek gaat naar iemand van de andere ploeg die jouw shift wil overnemen.
Er moet ook niet persé iemand van een andere ploeg in jouw plaats komen wanneer dit niet nodig.
Het wisselen van shift is niet echt nieuw. Het gebeurt nu reeds.
Op het ene bedrijf gaat dit vlotter dan op het andere maar nu is afgesproken dat dit overal vlot moet kunnen. (rekeninghoudend met de hierboven gestelde voorwaarden)
Het wisselen van rustdagen is eveneens niet toegelaten.

Indien je hier nog vragen over hebt mag je ons steeds contacteren.
Indien je van leidinggevende zou horen dat dit op jouw bedrijf niet wordt toegestaan of indien men bijkomende voorwaarden wil opleggen, gelieve ook dan ons te contactere

Komt er een nieuw shiftsysteem voor productie?

Onderstaande communicatie hebben wij op 11 mei gedaan naar onze leden.

Op 30 april heeft de werkgever op een shiftcommissie een nieuw shiftvoorstel gedaan voor de TBE BASF. Het betreft een systeem waarbij de medewerker op individuele basis zijn/haar te werken dagen zelf plant of ‘inroostert’ los van de bestaande ploegstructuur (A,B,C,D) maar binnen de huidige uurregelingen (6u – 14u – 22u). Dit voorstel is verder toegelicht en bediscussieerd op 8 mei. Het idee van de werkgever is om dit systeem te laten ‘proeflopen’ op 3 bedrijven vanaf 1 januari 2016 gedurende 1 jaar. Het primaire voorstel heeft zijn weg al gevonden naar verschillende controlekamers. We willen je erop wijzen dat primaire voorstellen van de werkgever in realiteit vaak een heel andere invulling krijgen of soms tijdelijk of definitief worden afgevoerd. Ook voor de werkgever geldt het feit dat er een verschil is tussen droom en werkelijkheid.

Welk shiftsysteem men ook hanteert, vandaag of morgen, voor ons staan volgende zaken vast:
-       De bruto bezetting mag absoluut niet dalen. Dit wil zeggen dat wanneer men in een stelsel de huidige 4 ploegen in één groep brengt de huidige bruto ploegbezettingen moet samenvoegen.
-       De huidige geglobaliseerde shiftvergoeding van 40% blijft behouden.
-       Opleidingen en promotiekansen moeten gevrijwaard blijven. Wat impliceert dat de huidige verdeling van functies/looncategorieën niet mag verminderen.
-       Een vrije verlofplanning én de zekerheid om op rustdagen niet te moeten werken moet behouden blijven.
-       Een nieuw shiftsysteem kan pas ingevoerd worden mits het gedragen wordt door de betrokken medewerkers. Om deze reden hebben wij gesteld dat indien er een wijziging wordt voorgesteld aan een bedrijf (ook al is het enkel bedoeld als test) er een bevraging moet georganiseerd worden.
-       Om een echte humanisering van het volcontinu systeem te krijgen is verdere arbeidsduurvermindering noodzakelijk.

Terugblikkend op de vele discussies en voorstellen van de voorbije jaren, vanwaar komt nu dit voorstel?
Eerlijk gezegd waren ook wij verwonderd toen de werkgever voorstelde om de shiftcommissie opnieuw samen te roepen. De laatste commissie was bijna 2 jaar geleden en is tumultueus afgelopen. Thema van discussie was toen de vraag van medewerkers van het PO-bedrijf om een systeem te mogen proeflopen. Zowel vakbonden als werkgever stonden hier positief tegenover alleen wilde de werkgever daar de voorwaarde aankoppelen dat, indien dit positief zou geëvalueerd worden, een ander bestaand systeem moest verdwijnen. De werkgever was van mening dat méér dan 2 systemen op de site niet werkbaar was. Wij waren (en zijn nog steeds) van mening dat dit geen organisatorisch probleem kan zijn dat niet kan opgelost worden. Enkel het bedrijfsniveau is hierin bepalend. Ook uit de rondvraag in 2011 bleek dat de individuele wensen van de medewerkers zo verschillend zijn dat één systeem vinden dat iedereen tevreden stelt onmogelijk is. Na deze laatste shiftcommissie stelde de werkgever dat hij de komende jaren geen enkele discussie meer wilde aangaan over shiftsystemen. Op deze stellingname is hij nu teruggekomen. Waarom? De feiten spreken voor zich. Een volcontinu shiftsysteem is erg belastend. De meeste collega’s van productie die hun ontslag geven doen dit omdat zij niet langer in dit systeem willen werken om zowel lichamelijke als sociale redenen.

Is er dan de voorbije jaren helemaal niets veranderd aan de organisatie van de ploegen?
Toch wel. En zeker niet altijd positief…
Zo is er enkele jaren geleden op de steamcracker een 2-ploegendienst in productie ingevoerd en tegelijk is een goede werking van opleiding gewijzigd. Gevolg hiervan is dat de bruto ploegbezetting van 25 is gedaald naar 23,5. Of 6 FTE’s in totaal. Zulke organisatie wijziging heeft de werkgever eenzijdig goedgekeurd. De integratie van 2 ploegen op de steamcracker werd gesteund door de medewerkers omdat dit de mogelijkheid creëert uit volcontinu te gaan zonder het bedrijf te moeten verlaten.
Een tweede en recenter voorbeeld is de samenvoeging van de ploegleiding van de twee anon-bedrijven. De samenvoeging van de twee bedrijven is een discussie die we reeds jaren voeren. Het verleden leert ons de dat ‘samenvoegen van bedrijven’ niet evident is. De werkgever blijft echter bij zijn standpunt en heeft dus nu de ploegleidersfuncties samengevoegd. Hierdoor zijn 2 functies verloren gegaan.
Ook de steeds luider klinkende vraag van bedrijfsleiding, maar ook van sommige medewerkers naar een variabele shiftbezetting (weekdagen/weekend of nacht) dreigt arbeidsplaatsen te kosten.
Wettelijk is een goedkeuring van de vakbonden voor alle bovenstaande zaken niet nodig. (Ook voor een wijziging van shiftstelsel is geen formele goedkeuring van vakbonden noodzakelijk zolang de roosters ongewijzigd blijven.)
Een efficiëntere (lees: kostenbesparende) werking in productie zoekt de werkgever op verschillende manieren te verkrijgen. We zullen steeds trachten te verhinderen dat dit ten koste gaat van tewerkstelling.

Hoe nu verder met het werkgeversvoorstel van zelfroosteren?
In de eerste plaats verwachten we van de werkgever een antwoord op onze vragen en stellingname i.v.m. de punten die je bovenaan vindt. We zullen dan zien of we, samen met de andere vakbonden, het initiatief om dit systeem uit te proberen in pilootbedrijven een kans geven. Uiteraard zal de mening van alle betrokkenen hierin een rol spelen evenals de modaliteiten die de werkgever aan dit systeem wil koppelen.

Dit gesprek is gepland voor woensdag 13 mei.